PL EN
ARTICLE
Polska adaptacja narzędzia pomiaru ekspozycji na traumatyczne zdarzenia według definicji DSM-5: Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5)
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 
2
Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS
 
3
Instytut Gestalt, Kraków
 
4
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Mińsk Mazowiecki
 
 
Data nadesłania: 01-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-02-2017
 
 
Data akceptacji: 27-02-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Rzeszutek   

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7 Faculty of Psychology, University of Warsaw 00-183 Warsaw, Stawki Street 5/7, Stawki 5/7, 00-183 Warsaw, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):499-510
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była prezentacja wyników badań empirycznych nad polską adaptacją kwestionariusza Life Events Checklist do DSM-5 (LEC-5) służącego do pomiaru ekspozycji na traumatyczne zdarzenia według definicji zaburzenia po stresie traumatycznym (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) w DSM-5.

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 172 studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (WSFiZ), w tym 68 kobiet i 104 mężczyzn w wieku 17–49 lat (M=22,74; SD=6,80). Rzetelność kwestionariusza LEC-5 mierzono metodą stabilności bezwzględnej. Powtórny pomiar zrealizowano po upływie dwóch tygodni w próbie 40 studentów WSFiZ. Trafność pomiaru weryfikowano poprzez analizę korelacji pomiędzy skalami kwestionariusza LEC-5 i skalami kwestionariusza Skali Samooceny PTSD według kryteriów DSM-5 (ang. PTSD Diagnostic Scale for DSM-5; PDS-5) i Skali Wpływu Zdarzeń (ang. Impact of Events Scale; IES) w całej próbie 172 studentów WSFiZ.

Wyniki:
Wartości współczynników korelacji wewnątrzklasowej otrzymane dla wszystkich skal LEC-5 oraz wartości miar zgodności kappa Cohena oznaczały bardzo wysoką stabilność pomiaru. Uzyskano również istotne korelacje pomiędzy skalami kwestionariusza LEC-5, skalami kwestionariusza PDS-5 i IES wskazujące na trafność zaadaptowanego przez autorów narzędzia.

Wnioski:
Uzyskane przez autorów rezultaty potwierdzają zadowalające własności psychometryczne zaadaptowanego narzędzia LEC-5.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top