PL EN
ARTICLE
Ekspozycja na doświadczenia traumatyczne wśród osób uzależnionych od alkoholu
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 23-02-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2017
 
 
Data akceptacji: 08-06-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Skotnicka   

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):487-497
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem podjętych badań była próba odpowiedzi na pytanie o występowanie różnic w doświadczaniu zdarzeń traumatycznych wśród osób uzależnionych od alkoholu oraz wśród osób nieuzależnionych..

Metoda:
W badaniu wzięło udział 240 osób, z czego 120 osób było uzależnionych od alkoholu (grupa kliniczna) – w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn, oraz 120 osób nieuzależnionych od alkoholu (grupa kontrolna)- w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn. Wszystkie osoby z grupy badanej zostały poproszone o wypełnienie: TAA-SR- kwestionariusz oceny wydarzeń traumatycznych, Wywiad ustrukturyzowany sprawdzający obecność doświadczenia traumy i nasilenie symptomów potraumatycznych (PTSD) według DSM IV, ankieta osobowa.

Wyniki:
Osoby uzależnione od alkoholu doświadczyły większej liczby traum niż osoby bez uzależnień. Liczba traum będących udziałem uzależnionych kobiet była istotnie mniejsza w porównaniu do odnotowanej w przypadku uzależnionych mężczyzn. Osoby uzależnione od alkoholu relacjonowały doświadczenie pierwszej traumy znacznie szybciej niż osoby bez uzależnień. Zdecydowana większość osób z grupy klinicznej (osoby uzależnione) wskazała, iż objawy uzależnienia pojawiły się po doświadczeniu pierwszej traumy.

Wnioski:
Przeprowadzone badania wskazują na wysokie, wynoszące ok. 70 % , występowanie przynajmniej jednego zdarzenia traumatycznego na przestrzeni życia wśród osób uzależnionych od alkoholu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top