PL EN
Wpływ leków przeciwpsychotycznych na funkcje poznawcze u pacjentów ze schizofrenią
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii PAM
 
2
POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA
 
3
Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 69; 71-017 Szczecin, Polska
 
4
Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul Broniewskiego 26; 71-460 Szczecin, Polska
 
5
Pomorska Akademia Medyczna
 
6
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin, Polska
 
7
Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 08-03-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-06-2013
 
 
Data akceptacji: 18-06-2013
 
 
Data publikacji: 20-07-2013
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Samochowiec   

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(4):567-576
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Cele prezentowanego badania obejmowały: 1. porównanie skuteczności trzech leków przeciwpsychotycznych (ziprasidonu, olanzapiny i perazyny) w leczeniu schizofrenii 2. porównanie poprawy funkcji poznawczych pomiędzy grupami chorych leczonymi różnymi lekami.

Metoda:
Do badania zrekrutowano 58 pacjentów rasy kaukaskiej z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Diagnozę oparto o kryteria ICD-10, użyto polskiej wersji CIDI (Composite International Diagnostic Interview), nasilenie objawów psychopatologicznych oceniano używając PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). W sposób zrandomizowany przydzielono osoby do 3-miesięcznej monoterapii perazyną, olanzapiną lub ziprasidonem. Skuteczność leczenia była mierzona zmianą całkowitego wyniku w PANSS od włączenia leczenia (T0) do końca badania (T1). Ocena pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych została przeprowadzona przy użyciu WCST (The Wisconsin Card Sorting Test). Za pomocą testu Wilcoxona oraz Kruskal-Wallis porównywano całkowity wynik w PANSS pomiędzy grupami terapeutycznymi. Do analizy parametrów WCST zastosowano test Kruskal-Wallis celem oceny funkcji poznawczych.

Wyniki:
Wszystkie trzy zastosowane leki przeciwpsychotyczne wykazywały podobną redukcję całkowitego wyniku w PANSS. Niektóre parametry WCST badane testem Kruskal-Wallis wykazywały różnice w poszczególnych grupach terapeutycznych.

Wnioski:
Rezultaty sugerują, że krótkoterminowa skuteczność leków atypowych (olanzapina i ziprasidon) oraz leku klasycznego (perazyny) nie wykazuje szczególnych różnic. W oparciu o przeprowadzoną analizę, można wyciągnąć wnioski, że badane trzy neuroleptyki podobnie wpływały na poprawę funkcjonowania poznawczego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top