PL EN
ARTICLE
Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Część II. Patogeneza i leczenie
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna; University of Michigan Department of Psychiatry, Ann Arbor, MI, USA
 
 
Data nadesłania: 29-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-04-2014
 
 
Data akceptacji: 29-04-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Wojnar   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):277-294
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi jest bardzo powszechne. Jest ono przyczyną znacznych trudności diagnostycznych i terapeutycznych. W systemach psychiatrycznej opieki zdrowotnej na całym świecie niewiele jest jak dotychczas programów terapeutycznych poświęconych tej grupie pacjentów. Liczba badań i opracowań dotyczących postępowania z pacjentami z podwójnym rozpoznaniem pozostaje ograniczona. Obecnie, wobec powszechności występowania podwójnego rozpoznania, zainteresowanie patogenezą i leczeniem współistniejącego z zaburzeniami psychicznymi uzależnienia od alkoholu znacznie wzrosło. W opracowaniu omówiono koncepcje patogenetyczne, a także zalecenia dotyczące postępowania, w tym farmakoterapii pacjentów z podwójnym rozpoznaniem. Opisano rolę zaburzeń w funkcjonowaniu osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w patogenezie współwystępowania uzależnienia od alkoholu z zaburzeniami afektywnymi i lękowymi. Wszyscy badacze problemu dowodzą, iż jednoczasowe leczenie uzależnienia od alkoholu i współistniejących zaburzeń psychicznych znacznie zwiększa szansę na poprawę stanu pacjenta, a zaniechanie kompleksowego leczenia wręcz uniemożliwia zdrowienie. Omówiono metody leczenia farmakologicznego osób z podwójnym rozpoznaniem; przedstawiono najważniejsze leki stosowane w ograniczaniu spożywania alkoholu oraz w terapii współistniejących z uzależnieniem zaburzeń psychicznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top