PL EN
ARTICLE
Zmiany w zakresie funkcjonowania psychospołecznego u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii objętych rehabilitacją psychiatryczną
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie
 
2
Prywatna Praktyka Psychologiczna Paula Fijałkowska-Kiecka
 
3
I Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
 
4
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 11-09-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-11-2014
 
 
Data akceptacji: 30-12-2014
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Beata Pawłowska   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1191-1202
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badań było porównanie cech obrazu siebie, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz nasilenia niepokoju u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu rehabilitacyjnego.

Metoda:
Grupę badaną stanowiło 32 pacjentów z rozpoznaniem lekarskim schizofrenii, według kryteriów ICD-10. Średni wiek badanych pacjentów wynosił 35 lat, średni czas trwania choroby – 12 lat. Pacjenci przebadani zostali dwukrotnie (przy przyjęciu do oddziału rehabilitacji psychiatrycznej i przy wypisie) następującymi testami psychologicznymi: Testem Przymiotnikowym ACL, Kwestionariuszem Radzenia Sobie ze Stresem oraz Arkuszem Samopoznania Cattella. Dane socjodemograficzne pacjentów określono na podstawie Ankiety socjodemograficznej własnej konstrukcji.

Wyniki:
Stwierdzono istotne statystycznie różnice w zakresie cech obrazu siebie, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz nasilenia niepokoju u pacjentów przed rozpoczęciem rehabilitacji psychiatrycznej oraz po jej zakończeniu.

Wnioski:
1. Badana grupa pacjentów po zakończeniu programu rehabilitacyjnego ma niższy poziom lęku i niepokoju, bardziej pozytywny obraz siebie, wyższą samoocenę, lepiej radzi sobie ze stresem i zadaniami oraz chętniej nawiązuje bliskie więzi międzyludzkie niż przed rozpoczęciem rehabilitacji psychiatrycznej. 2. Badani pacjenci po zakończeniu rehabilitacji psychiatrycznej rzadziej w sytuacji stresu izolują się, koncentrują na doświadczanym cierpieniu oraz reagują poczuciem bezradności i beznadziejności.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top