PL EN
ARTICLE
Analiza czynnikowa i ocena rzetelności polskiej wersji Skali Urojeń Peters i wsp. oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do urojeń w populacji polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii UJ
 
2
Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 17-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-04-2015
 
 
Data akceptacji: 26-04-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Prochwicz   

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Al. Mickiewicza 3, 31 - 120 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1203-1222
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było określenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji Skali Urojeń Peters i wsp. (1999) oraz ocena częstości występowania poszczególnych doświadczeń podobnych do urojeń wśród osób zdrowych psychicznie w populacji polskiej.

Metoda:
Polską wersję językową skali PDI przygotowano stosując procedurę tłumaczenia zwrotnego. Następnie przebadano 421 zdrowych osób dorosłych. Przeprowadzono analizę czynnikową, analizę rzetelności skali PDI oraz obliczono częstość występowania poszczególnych doświadczeń podobnych do urojeń w populacji polskiej.

Wyniki:
Polską wersję skali PDI charakteryzuje wysoka rzetelność (alfa Cronbacha od 0,84 do 0,87). Kryterium graficzne Cattella (wykres osypiska) wskazuje na jednoczynnikową strukturę skali. Osoby badane potwierdziły występowanie średnio12,50 (SD = 6,9) spośród 40 różnych doświadczeń mierzonych skalą PDI. Najczęściej występowało przekonanie o tym, że ludzie mówią rzeczy o podwójnym znaczeniu (79,8% badanych). Najrzadziej (2,37% przypadków) badani potwierdzali obecność doświadczeń o treści zbliżonej do objawów o znaczeniu klinicznym.

Wnioski:
Polska wersja skali PDI charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi i może być używana do pomiaru doświadczeń podobnych do urojeń w grupie osób zdrowych psychicznie. Rozpowszechnienie przekonań podobnych do urojeń w populacji polskiej waha się od 2 do 80% w zależności od treści.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top