PL EN
ARTICLE
Znaczenie kliniczne doznań podobnych do psychotycznych u dzieci i młodzieży.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 23-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-06-2016
 
 
Data akceptacji: 26-06-2016
 
 
Data publikacji online: 30-04-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Remberk   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):271-282
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Doznania podobne do psychotycznych (psychotic-like experiences, PLE) są to zwiewne, subkliniczne objawy wytwórcze występujące dość często w populacji ogólnej osób zdrowych. Wśród dzieci i młodzieży rozpowszechnienie PLE prawdopodobnie zależy od wieku i jest większe wśród osób młodszych niż u starszych adolescentów. Zaburzenia podobne do psychotycznych bywają traktowane jako element poszerzonego fenotypu psychozy – według niektórych badań czynniki ryzyka występowania PLE są zbliżone do czynników ryzyka rozwoju schizofrenii. Inne prace sugerują, że występowanie PLE jest związane z ryzykiem występowania innych objawów psychopatologicznych, między innymi objawów depresyjnych, tendencji suicydalnych i nieprawidłowego funkcjonowania w różnych obszarach. Niewykluczone, że PLE są związane z ryzykiem rozwoju psychozy, dotyczy to jednak niewielkiego odsetka osób badanych; wydaje się natomiast, że występowanie PLE jest również czynnikiem ryzyka rozwoju innych zaburzeń psychicznych. U większości dzieci i adolescentów doświadczających PLE doznania te ustępują w toku obserwacji. PLE prawdopodobnie są zjawiskiem heterogennym, obejmującym zarówno podtyp związany z ryzykiem rozwoju psychozy, objawy wynikające z innym zaburzeń psychicznych jak i doznania mieszczące się w obszarze normy. Brak powszechnie akceptowanej definicji PLE oraz duża różnorodność metodologii badawczej utrudniają jednoznaczną interpretację dotychczasowych badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top