PL EN
45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część I: Przedchorobowe wartości wskaźników psychologicznych i relacyjnych a późniejszy przebieg choroby oraz długofalowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki
 
 
Data nadesłania: 15-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-05-2020
 
 
Data akceptacji: 26-07-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Ślosarczyk   

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):19-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W literaturze przedmiotu rzadko spotyka się badania nad predyktorami przebiegu schizofrenii młodzieńczej, zwłaszcza oparte na danych pochodzących z długoterminowych katamnez. W naszej analizie badamy zależności pomiędzy przedchorobowym funkcjonowaniem badanych a wskaźnikami klinicznymi i społecznymi przebiegu choroby.

Metoda:
69 pacjentów hospitalizowanych w wieku średnio 16 lat (punkt 0) z powodu schizofrenii (rediagnozowanej retrospektywnie wg kryteriów ICD-10) i powtórnie zbadanych w 5 lat później (punkt 1 – badanie osobiste dotyczyło 41 osób) zostało po raz kolejny poddanych ocenie pod kątem parametrów klinicznych i społecznych w 45 lat po wyjściowej hospitalizacji (punkt 2 – badanie osobiste dotyczyło 21 osób).

Wyniki:
Przedchorobowe wskaźniki nastroju, napędu życiowego, ekspresji uczuć, poziomu wycofania społecznego, inteligencji, lęku, rozwoju popędowości seksualnej i agresywnej oraz rodzinnego i pozarodzinnego życia relacyjnego ujawniły liczne i różnorodne korelacje zarówno z obrazem objawowym i klinicznym przebiegiem schizofrenii, jak i odległym funkcjonowaniem społecznym badanych. Zmiennymi o największym znaczeniu rokowniczym okazały się być: postawa uczuciowa „od” ludzi i świata oraz bogate życie relacyjne poza rodziną pochodzenia. Zmienne te ujawniły przeciwstawne korelacje zwłaszcza z nasileniem objawów negatywnych, poziomem późnego wglądu i regresji, jakością życia zawodowego i punktacją w skali GAF, przy czym korelacje bogatego życia relacyjnego należy ocenić jako pozytywne, a korelacje postawy „od” jako negatywne. Istotny okazał się również harmonijny rozwój popędowości oraz wysoka inteligencja. Korelacje obu tych zmiennych okazały się korzystne zarówno w wymiarze klinicznym, jak i społecznym

Wnioski:
Tak zwana osobowość przedchorobowa opisywana przez szereg wskaźników okazuje się być istotnym czynnikiem prognostycznym w schizofrenii młodzieńczej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top