PL EN
45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część II: Wiek zachorowania, typ początku zaburzenia i obecność obciążeń rozwojowych a późniejszy przebieg choroby oraz długoterminowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki
 
 
Data nadesłania: 15-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-06-2020
 
 
Data akceptacji: 18-08-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Ślosarczyk   

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):35-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W literaturze przedmiotu rzadko spotyka się badania nad predyktorami przebiegu schizofrenii młodzieńczej, zwłaszcza oparte na danych pochodzących z długoterminowych katamnez. W naszej analizie badamy zależności pomiędzy wiekiem zachorowania, typem początku zaburzenia oraz obecnością obciążeń rozwojowych a wskaźnikami klinicznymi i społecznymi przebiegu choroby.

Metoda:
69 pacjentów hospitalizowanych wieku średnio 16 lat (punkt 0) z powodu schizofrenii (rediagnozowanej retrospektywnie wg kryteriów ICD-10) i powtórnie zbadanych w 5 lat później (punkt 1 – badanie osobiste dotyczyło 41 osób) zostało po raz kolejny poddanych ocenie pod kątem parametrów klinicznych i społecznych w 45 lat po wyjściowej hospitalizacji (punkt 2 – badanie osobiste dotyczyło 21 osób). Poza badaniem osobistym korzystano także z innych metod zbierania danych, w tym także z kwerend szpitalnych.

Wyniki:
Skryty typ początku schizofrenii ujawnił liczne i różnorodne korelacje zarówno z obrazem objawowym i klinicznym przebiegiem schizofrenii, jak i z odległym funkcjonowaniem społecznym badanych, przekładając się na klasycznie bleulerowski obraz objawowy, słabszą reakcję na leczenie oraz gorsze funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym. Obecność istotnych separacji w dzieciństwie okazała się czynnikiem sprzyjającym wglądowi oraz mniejszemu nasileniu psychopatologii w odległym przebiegu schizofrenii. Rodzinne obciążenie schizofrenią korelowało z obrazem katatonicznym w przyszłości oraz z większą ilością hospitalizacji i wcześniejszą śmiercią.

Wnioski:
Skryty typ początku schizofrenii jest najistotniejszym spośród badanych przez nas predyktorów jej późniejszego przebiegu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top