PL EN
Wyższe wskaźniki traumy wczesnodziecięcej u osób z zaburzeniem osobowości borderline w porównaniu z pacjentami z chorobą afektywną dwubiegunową
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 21-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-05-2021
 
 
Data akceptacji: 26-07-2021
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Jaworska-Andryszewska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):7-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel badań. Porównanie częstości traumatycznych wydarzeń w dzieciństwie w grupach chorych z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD), pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline (borderline personality disorder - BPD) i osób zdrowych.

Metoda:
Metody. Badaniem objęto 35 pacjentów (10 mężczyzn, 25 kobiet) z ChAD, hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz w Milickim Centrum Medycznym oraz 35 pacjentów (9 mężczyzn, 26 kobiet) z BPD pozostających pod opieką Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. Grupę kontrolną stanowiło 71 zdrowych osób (22 mężczyzn, 49 kobiet). W badaniu użyto polskiej wersji Kwestionariusza Traumy Wczesnodziecięcej (CTQ).

Wyniki:
Wyniki. W obu grupach klinicznych nie stwierdzono różnic między mężczyznami, a kobietami dotyczących wskaźników CTQ, natomiast pacjenci z tych grup istotnie częściej niż osoby z grupy kontrolnej doświadczali traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Pacjenci z BPD wykazywali istotnie wyższy poziom wskaźników mierzonych narzędziem CTQ w porównaniu z pacjentami z ChAD.

Wnioski:
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na istotnie częstsze doświadczanie w dzieciństwie traumatycznych przeżyć u osób z BPD w porównaniu z pacjentami z ChAD. Omawiane to jest w kontekście patogenezy obu tych chorób oraz sposobów ich leczenia. BPD należy prawdopodobnie do zaburzeń psychicznych, w patogenezie których trauma wczesnodziecięca odgrywa największą rolę.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top