PL EN
Dołączenie wortioksetyny w terapii depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej – 24-tygodniowe, otwarte badanie naturalistyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Katedra Neuroanatomii
 
4
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
 
Data nadesłania: 27-01-2021
 
 
Data akceptacji: 31-01-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):509-522
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Skuteczność wortioksetyny w leczeniu depresji jednobiegunowej oceniano w wielu badaniach, brakuje jednak prób weryfikujących skuteczność wortioksetyny w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD).

Metoda:
W grupie 60 pacjentów z depresją w przebiegu ChAD do wcześniej stosowanego leczenia normotymicznego (LN) dołączano wortioksetynę w dawce 10-20 mg/d w ramach 24-tygodniowej naturalistycznej próby otwartej. Do najczęściej stosowanych LN należały lamotrygina, kwetiapina, olanzapina i sole kwasu walproinowego. Skuteczność terapii oceniano podskalami Poprawy i Ciężkości Skali Ogólnego Wrażenia Klinicznego (CGI-I i CGI-S). Pacjentów klasyfikowano jako osiągających odpowiedź na leczenie wortioksetyną, jeżeli uzyskali wynik 1 lub 2 punktów w skali CGI-I. Za kryterium remisji przyjęto osiągnięcie wyniku 1 w skali CGI-S.

Wyniki:
73% pacjentów (44/60) osiągnęło odpowiedź na leczenie wortioksetyną, a 52% (31/60) spełniło kryteria remisji klinicznej objawów depresyjnych (po czasie: 8,97±4,05 tygodni). Nie obserwowano znamiennych zależności pomiędzy odsetkami odpowiedzi na leczenie/remisji w następstwie stosowania wortioksetyny i jej dawką, typem ChAD, stopniem zaawansowania klinicznego ChAD, występowania szybkiej zmiany faz, historii występowania objawów psychotycznych, wybranych analizowanych objawów epizodu depresyjnego lub przyjmowanego równocześnie LN. 4 uczestników (6,7%) zrezygnowało z kontynuacji terapii z powodu doświadczanych działań niepożądanych (nudności), a 7 (11,7%) przerwało stosowanie wortioksetyny z powodu zmiany fazy ChAD. U 14 pacjentów (23%) doszło do utraty efektu terapeutycznego wortioksetyny po wcześniejszym osiągnięciu odpowiedzi terapeutycznej lub remisji.

Wnioski:
Wyniki wskazują na stosunkowo wysokie odsetki odpowiedzi na leczenie i remisji w toku 24-tygodniowego leczenia depresji dwubiegunowej wortioksetyną w połączeniu z LN. Powyższe dane mogą świadczyć, że leczenie kombinowane wortioksetyną i LN stanowi skuteczną i dobrze tolerowaną formę terapii depresji w przebiegu ChAD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top