PL EN
Obraz perfekcjonizmu u młodzieży o różnej strukturze i nasileniu gotowości anorektycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii
 
 
Data nadesłania: 29-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-09-2020
 
 
Data akceptacji: 15-11-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Świerczyńska   

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce; e-mail: j_swierczynska@wp.pl
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):523-534
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań jest poszukiwanie podobieństw i różnic w wymiarach perfekcjonizmu, postrzeganych przez osoby badane o różnej strukturze gotowości anorektycznej i wyodrębnionych na podstawie analizy skupień.

Metoda:
W ramach realizowanego projektu badawczego zastosowano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusza do Badania Indywidualnego Stosunku do Jedzenia B. Ziółkowskiej (2001) oraz Wielowymiarowego Kwestionariusza do Badania Perfekcjonizmu FMPS autorstwa Frosta i in. (1990) w tłumaczeniu i opracowaniu S. Tucholskiej.

Wyniki:
W opracowaniu wyników badań empirycznych analiza skupień według metody k - średnich pozwoliła na wyodrębnienie 3 skupień (grupa przystosowana, grupa egocentryczna i grupa anorektyczna). Wyodrębnione skupienia różnią się nasileniem cech stanowiących gotowość anorektyczną. Analiza testem Post hoc Tukey’a wykazała, że na poziomie wymiarów perfekcjonizmu nie istnieją statystyczne różnice między 2 a 3 skupieniem. Na poziomie pełnych wymiarów wykazała, że skupienie 2 i 3 uzyskują wyższe średnie we wszystkich wymiarach perfekcjonizmu niż skupienie 1.

Wnioski:
Reasumując wyniki przedstawione w niniejszej pracy można wskazać, iż: (1) wyodrębniono trzy grupy: przystosowana, egocentryczna i anorektyczna; (2) najwyższe wyniki we wszystkich wymiarach uzyskała grupa anorektyczna; (3) wyodrębnione grupy nie różnią się strukturą perfekcjonizmu; (4) profil wyników średnich dotyczących wymiarów perfekcjonizmu we wszystkich trzech wyodrębnionych grupach jest bardzo podobny.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top