PL EN
Czynniki ryzyka i chroniące związane z internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi problemami zdrowia psychicznego 13-15-letniej młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 19-05-2021
 
 
Data akceptacji: 28-06-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Jan Bobrowski   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):1033-1048
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była identyfikacja czynników (ryzyka i chroniących) związanych z występowaniem problemów zdrowia psychicznego młodzieży.

Metoda:
Badaną grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Iławy w wieku 13-15 lat (N=574). Dane zbierano za pomocą audytoryjnych anonimowych badań ankietowych. W badaniach uwzględniono dwie grupy problemów zdrowia psychicznego: internalizacyjne (przejawy depresji i problemy emocjonalne) oraz eksternalizacyjne, (używanie substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, wykroczenia), a także szereg czynników psychospołecznych (wparcie i kontrolę rodziców, więź ze szkołą, wpływy rówieśnicze, wiktymizację, sposoby spędzania czasu wolnego). Do identyfikacji czynników ryzyka i czynników chroniących wykorzystano modele hierarchicznej regresji logistycznej ze statystyką Walda.

Wyniki:
Wsparcie i kontrola rodzicielska okazały się być uniwersalnymi czynnikami chroniącymi, które zmniejszają ryzyko zarówno problemów internalizacyjnych jak i eksternalizacyjnych. Z drugiej strony, bycie ofiarą przemocy rówieśniczej oraz poświęcanie dużej ilości czasu na e-kontakty okazały się czynnikami ryzyka dla obu grup problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Ponadto istotnymi czynnikami w modelach regresji były: płeć, negatywne wpływy rówieśnicze, więź ze szkołą oraz korzystanie z gier komputerowych / wideo.

Wnioski:
Profilaktykę problemów zdrowia psychicznego młodzieży należy ukierunkować na edukację rodziców w zakresie wsparcia i kontroli nastolatków, wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą oraz odporności na negatywne wpływy towarzystwa rówieśniczego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top