PL EN
ARTICLE
Badanie zdolności do mentalizowania w procesie diagnozy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College
 
 
Data nadesłania: 12-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-06-2014
 
 
Data akceptacji: 02-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dejko   

Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, ul. Bandurskiego 66/10, 31-515 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):575-584
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule podejmuje się problem badania zdolności do mentalizowania w ramach procesu diagnozy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej. Uzasadnienia dostarczają wyniki badań wskazujące na znaczenie mentalizowania w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki, związek między poziomem tej zdolności a występowaniem specyficznych zaburzeń i problemów psychicznych oraz jej udział w procesie leczenia. Opisowi i analizie poddaje się klasyczne narzędzie do badania mentalizacji – Skalę Funkcjonowania Refleksyjnego. Wskazuje się zalety narzędzia: dobrą rzetelność, wysoką trafność kryterialną i teoretyczną, umożliwienie badania złożoności zjawiska oraz wprowadzenie do procesu diagnozy niespecyficznych czynników terapeutycznych. Wymienia się również ograniczenia narzędzia, jakimi są wysoki koszt ponoszony zarówno przez osobę badającą, jak i badaną, złożoność procedury zbierania wywiadu i jego analizy oraz niemożność wielokrotnego zastosowania narzędzia celem oceny efektów leczenia. W artykule opisana jest również alternatywna względem analizy narracji metoda badania mentalizacji, za pomocą narzędzi kwestionariuszowych. Przedstawiono zalety zastosowania kwestionariusza w badaniu funkcji refleksyjnej, są to przede wszystkim niski koszt i łatwa powtarzalność badania. Opisano również ograniczenia narzędzia w badaniu opisywanego zjawiska, jakimi są niemożność ujęcia złożoności zjawiska, uproszczone wyniki oraz niska trafność teoretyczna.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top