PL EN
Przestępczość seksualna duchownych wobec osób małoletnich – analiza przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
 
 
Data nadesłania: 25-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-06-2020
 
 
Data akceptacji: 11-06-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Więcek-Durańska   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):137-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem badań było pokazanie nie tyle skali samego zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, co ukazanie sposobu działania sprawców i motywacji towarzyszącej popełnianiu czynów. Ponadto badanie miało również na celu ukazanie tła sytuacyjnego czynu, sposobu reakcji osób pokrzywdzonych oraz środowiska, w którym doszło do popełnienia przestępstwa.

Metoda:
Badanie empiryczne obejmowało analizę jakościową i ilościową dokumentacji zebranej przez Fundację zajmującą się wsparciem, pomocą dla osób, które doznały molestowania seksualnego ze strony osób duchownych. Do badań przygotowany został kwestionariusz ankiety obejmujący dane dotyczące okoliczności zdarzenia, informacje dotyczące sprawcy, osoby pokrzywdzonej oraz konsekwencji (sankcji) prawnych i pozaprawnych. Zebrano informacje o 80 sprawach karnych z lat 2001-2019, w których doszło do prawomocnego skazania osoby duchownej.

Wyniki:
Analiza materiału empirycznego pozwoliła na opracowanie modeli działania sprawców, sposobów wyboru osób pokrzywdzonych oraz podejmowanych aktywności w celu utrzymania w tajemnicy nadużyć wobec małoletnich. W ramach prowadzonych analiz opracowano również charakterystyki osób pokrzywdzonych, wyodrębniono cechy specyficzne dla różnych modeli postępowania duchownych.

Wnioski:
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w znacznym odsetku spraw nadużycia seksualne ze strony duchownych wobec osób małoletnich miały charakter bezpośredniej przemocy fizycznej jak i podejmowania regularnego współżycia seksualnego. Nie wszyscy sprawcy poddani zostali odpowiednim badaniom diagnostycznym w celu weryfikacji zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii. W badanej grupie spraw aż w co trzecim przypadku sprawca po ujawnieniu czynów przenoszony był do innej parafii, gdzie dochodziło do kolejnych podobnych czynów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top