PL EN
ARTICLE
Zapalenie mięśnia sercowego indukowane klozapiną w trakcie leczenia pochodnymi kwasu walproinowego: opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, I Klinika Psychiatryczna
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakład Farmakologii i Fizjologii Ośrodkowego Układu Nerwowego
 
3
Instytut Kardiologii w Warszawie, Klinika Wad Wrodzonych Serca
 
 
Data nadesłania: 30-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-02-2019
 
 
Data akceptacji: 01-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Jahołkowski   

I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):997-1002
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Klozapina, atypowy lek przeciwpsychotyczny, znajduje powszechne zastosowanie w terapii osób chorujących na schizofrenię, u których dotychczasowe leczenie było nieskuteczne lub źle tolerowane. Zapalenia mięśnia sercowego indukowane klozapiną (clozapine-induced myocarditis – CIM) jest relatywnie rzadkim, ale potencjalnie zagrażającym życiu powikłaniem leczenia klozapiną, którego patomechanizm pozostaje nieznany. Czynnikami predysponującymi do rozwoju CIM jest gwałtowne zwiększanie dawki leku, równoległe leczenie walproinianem sodu oraz zaawansowany wiek. Prezentujemy przypadek 22-letniego mężczyzny z rozpoznaniem schizofrenii lekoopornej, u którego w przebiegu leczenia niewielką dawką klozapiny, pochodnymi kwasu walproinowego oraz risperidonem stwierdzono wystąpienie CIM. Na podstawie opisywanej sytuacji klinicznej oraz analizy dostępnej literatury wskazujemy, że w pierwszych tygodniach od wdrożenia klozapiny, pacjenci powinni być codziennie aktywnie oceniani pod kątem obecności objawów sugerujących rozwój CIM. Niewielka dawka przyjmowanej klozapiny oraz jednoczesne stosowanie walproinianów stanowią unikalne aspekty opisywanego przypadku, wpisując się w dyskusję na temat bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania klozapiny oraz walproinianów. Ocena udziału walproinianów oraz risperidonu w patogenezie CIM wymaga dalszych badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top