PL EN
ARTICLE
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 
2
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
Data nadesłania: 25-04-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-08-2017
 
 
Data akceptacji: 23-09-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Bartlomiej Łukasz Skowroński   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):525-542
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie różnic między grupami osadzonych, wyodrębnionymi na podstawie kryterium jakości życia, pod względem sposobów radzenia sobie ze stresem.

Metoda:
W celu weryfikacji hipotez badawczych zostały zastosowane następujące narzędzia badawcze: (1) Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia autorstwa M. Straś Romanowskiej (2007) oraz (2) Kwestionariusz COPE autorstwa Carver, Scheier i Weintraub (1989).

Wyniki:
Wyniki przedstawionych badań potwierdziły, że sposoby radzenia sobie ze stresem stosowane przez osoby osadzone są powiązane z jakością życia. Wniosek ten dotyczy zarówno wyniku ogólnego poczucia jakości życia, ale także wszystkich jego wymiarów: psychofizycznego, psychospołecznego, podmiotowego oraz metafizycznego. Zgodnie z zakładaną hipotezą osoby cechujące się wysokim poziomem ogólnej jakości życia, istotnie częściej niż osoby z niskim poziomem, preferują aktywne strategie radzenia sobie ze stresem, wśród których znalazły się takie strategie, jak: Aktywne radzenie sobie, Planowanie, Poszukiwanie wsparcia instrumentalnego, Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego, Pozytywne przewartościowanie i rozwój. Podobny wniosek z niewielkimi modyfikacjami dotyczy również innych wymiarów jakości życia.

Wnioski:
Stosowanie zatem konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, opartych na poszukiwaniu wsparcia, aktywności własnej w radzeniu sobie z problemami, wyciąganiu wniosków z błędnych wyborów życiowych wiąże się z wyższym poziomem jakości życia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top