PL EN
ARTICLE
Hospitalizacje z powodu zatruć alkoholem etylowym wśród dzieci i młodzieży – dane pochodzące z jednego szpitala klinicznego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii, ŚUM Katowice
 
2
Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, ŚUM Katowice
 
3
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Gliwicach
 
 
Data nadesłania: 13-09-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2016
 
 
Data akceptacji: 11-12-2016
 
 
Data publikacji online: 30-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Halla Kamińska   

Upper Silesian Pediatric Health Center, Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, ul. Medykow 16, 40-752 Katowice, Poland, halla.kaminska@mp.pl halla.kaminska@gmail.com, Medyków, 16, 40-752 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):387-398
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było określenie częstości hospitalizacji z powodu zatruć alkoholem etylowym w Oddziale Pediatrii oraz próba identyfikacji czynników mających wpływ na ich występowanie w populacji dzieci i młodzieży.

Metoda:
Analizie poddano dokumentację medyczną 227 pacjentów hospitalizowanych z powodu zatruć etanolem. Sto osiem (48%) pacjentów stanowiły dziewczęta, 119 (52%) chłopcy. Średni wiek badanych wynosił 14,9 lat ±2,1 SD. Przeanalizowano dane dotyczące samych pacjentów, ich rodzin oraz okoliczności zdarzenia.

Wyniki:
Zatrucia etanolem stanowiły 2,8% ogółu hospitalizacji, a liczba hospitalizacji w latach 2000-2011 miała tendencję wzrostową, z wahaniami w poszczególnych latach. Dominującymi napojami alkoholowymi były alkohole wysokoprocentowe. Ponad 10% pacjentów wymagało krótkotrwałej hospitalizacji w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. U 13% u dzieci stwierdzano dodatkowe zatrucie lekami lub narkotykami, a u 10% zatruciu towarzyszył uraz kończyn lub głowy. U 25% dziewcząt odnotowano ryzykowne zachowania seksualne. Większość dzieci pochodziła z rodzin pełnych z wykształceniem podstawowym, a w ponad 20% z nich obecny był alkoholizm. W rodzinach niepełnych, częściej nieobecnym rodzicem był ojciec, a brak stałego źródła dochodu częściej dotyczył matek.

Wnioski:
Nie istnieją jednolite standardy wielospecjalistycznej opieki medycznej nad dziećmi zatrutymi etanolem. Wskazana jest identyfikacja dzieci spożywających alkohol przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Lekarzy Pediatrów, Pedagogów i Psychologów, a także zapewnienie długofalowej i kompleksowej opieki nad nieletnimi, których hospitalizowano z powodu zatrucia etanolem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top