PL EN
ARTICLE
Walidacja polskiej wersji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale – PACS)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii UŁ
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 
3
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
4
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
 
5
Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
 
6
Oddział Leczenia Uzależnień Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
 
7
Zakład Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 
 
Data nadesłania: 10-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-03-2015
 
 
Data akceptacji: 20-03-2015
 
 
Data publikacji online: 23-02-2016
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki, 91-433 łódź ul Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):399-410
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem przeprowadzonych badań było dokonanie polskiej adaptacji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale, (PACS) B. Flannery i współpracowników. Skala jest metodą samooceny składającą się z 5 twierdzeń i przeznaczoną do oceny nasilenia głodu alkoholu występującego u pacjenta w tygodniu poprzedzającym badanie.

Metoda:
Zbadano 550 pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem uzależnienia od alkoholu, a do ostatecznej analizy przyjęto wyniki 510 osób. W badanej grupie znalazło się 396 mężczyzn i 114 kobiet. Badanie przeprowadzono w 3 tygodniu terapii. Zastosowano: Skalę Głodu Alkoholu Penn, Skalę Rozwoju Uzależnienia od Alkoholu (SRUA) (część dotycząca głodu), wywiad kliniczny zawierający specjalnie przygotowane pytania dotyczące odczuwanego w ostatnim miesiącu i tygodniu głodu alkoholu oraz Skalę Yale-Brown Obsesyjno-Kompulsywnego Intensywnego Picia.

Wyniki:
Polska wersja Skali Głodu Alkoholu Penn charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami psychometrycznymi - jest narzędziem rzetelnym i trafnym. Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła istnienie jednego czynnika. Zgodność wewnętrzna, oceniona na podstawie alfa Cronbacha, wynosiła 0,89. Metoda wykazuje istotne statystycznie (większość p<0,001) związki z nasileniem głodu w ostatnim roku, miesiącu i tygodniu przed badaniem a także z wynikiem ogólnym w Skali Yale-Brown.

Wnioski:
Rezultat przeprowadzonych prac nad adaptacją Skali Głodu Alkoholu Penn przemawia za rekomendowaniem metody do badań naukowych oraz zastosowania w praktyce terapeutycznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top