PL EN
ARTICLE
Jakość życia oraz wsparcie społeczne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 05-01-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-07-2016
 
 
Data akceptacji: 17-08-2016
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Rosiak   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Higieny i Epidemiologii, Dębinki 7, budynek 15, II piętro, 80-211, Gdańsk, ul. Beniowskiego 68/70/33, 80-355 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):923-935
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Jakość życia i potrzeba wsparcia społecznego u osób z diagnozą stwardnia rozsianego są w dużym stopniu uwarunkowane stopniem zaawansowania niepełnosprawności. Celem badania była ocena związku pomiędzy poszczególnymi postaciami SM a subiektywnym odczuwaniem jakości życia oraz wsparcia społecznego.

Metoda:
Badaniem objęto osoby z potwierdzona diagnozą SM przebywające w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach, środowiskach domowych, a także należących do organizacji zrzeszających chorych. Uczestnicy otrzymali pakiet kwestionariuszy poprzedzony informacjami o jego celu oraz instrukcją wyjaśniającą rodzaj zadań składających się na badanie i sposób ich wykonania. Zastosowano w badaniu: Berlińską Skala Wsparcia Społecznego (Łuszczyńska, Kowalska, Schwarzer, Schulz), Kwestionariusz Oceny Jakości Życia (WHOQOL-BREF) oraz kwestionariusz SM stworzony specjalnie na potrzeby badania. Opracowanie statystyczne wykonano przy pomocy pakietu STATA 12.

Wyniki:
W badaniu wzięło udział 110 osób w tym 67 kobiet i 43 mężczyzn. Wykazano, że jakość życia w ujęciu ogólnym oraz z uwzględnieniem jej podziału na jakość związaną ze zdrowiem psychologicznym, społecznym, środowiskowym, fizycznym ma największe znaczenie dla pacjentów z pierwotnie-postępującą postacią SM. Analiza wyników także pokazała, że wsparcie społeczne w analizie jednoczynnikowej nie jest istotne w żadnej z postaci SM. Obserwuje się jednak, w analizie w podgrupach płci, że mężczyźni chorujący na SM cztery razy rzadziej uzyskują wsparcie w porównaniu do kobiet

Wnioski:
Pacjenci chorujący na postać SM pierwotnie postępującą charakteryzują się niższą jakością życia w porównaniu z osobami o innym przebiegu SM. Dodatkowo mężczyźni wypadają dużo gorzej niż kobiety w kwestii wsparcia społecznego. Trudniej jest im przyznać, że potrzebują wsparcia oraz zauważyć możliwości uzyskania oczekiwanego wsparcia

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top