PL EN
ARTICLE
Rola Ja cielesnego (body self) i samooceny w doświadczaniu intensywności objawów menopauzy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 05-07-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2016
 
 
Data akceptacji: 28-12-2016
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Włodarczyk   

Institute of Psychology in Wrocław, Gęsiniec ul. Stawowa 8, 57-100 Strzelin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):909-921
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było sprawdzenie różnic w zakresie samooceny oraz takich aspektów Ja cielesnego (body self) jak: siła Ja cielesnego, obraz ciała, komfort w sytuacji bliskości fizycznej oraz ochrona ciała pomiędzy kobietami ujawniającymi dużą i małą intensywność psychicznych, wazomotorycznych i somatycznych objawów menopauzy.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 201 kobiet w wieku 45-55 lat. W celu oceny intensywności objawów menopauzy zastosowano Kwestionariusz Moje Samopoczucie, do zdiagnozowania Ja cielesnego wykorzystano kwestionariusz Ja cielesne, a do oceny poziomu samooceny zastosowano Skalę Samooceny Rosenberga. W celu oceny różnic pomiędzy kobietami doświadczającymi małej i dużej intensywności objawów menopauzy zastosowano test t studenta dla prób niezależnych.

Wyniki:
Kobiety doświadczające dużej intensywności psychicznych, wazomotorycznych i somatycznych objawów menopauzy ujawniały istotnie statystycznie niższą samoocenę, gorsze funkcjonowanie Ja cielesnego , negatywny obraz ciała oraz mały komfort w sytuacji bliskości fizycznej innych osób. Jedynie ochrona ciała nie różnicowała badanych kobiet.

Wnioski:
Kobiety o dużej intensywności psychicznych, wazomotorycznych i somatycznych objawów menopauzy charakteryzują się gorszym funkcjonowaniem Ja cielesnego oraz niższą samooceną.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top