PL EN
ARTICLE
Związek leczenia chirurgicznego (mastektomia vs. zabieg oszczędzający pierś) z akceptacją cielesności, eksponowaniem kobiecości i przeżywaniem intymnej relacji z partnerem w grupie kobiet z rakiem piersi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie
 
2
Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
3
Zakład Psychologii Ogólnej i Klinicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 
4
Klinika Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 25-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-05-2018
 
 
Data akceptacji: 01-06-2018
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marcin J. Jabłoński   

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):859-872
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była weryfikacja nastepujących hipotez: 1. Czy kobiety, które przeszły chirurgiczne leczenie raka piersi różnią się od zdrowych kobiet sposobem doświadczania własnego ciała (Ja cielesne)? 2. Czy technika chirurgiczna (mastektomia vs zabieg oszczędzający pierś) różnicuje grupę operowanych kobiet pod względem doświadczanie ciała po operacji? 3. Czy zmienne demograficzne, BMI, rozmiar biustu i ocena blizny różnicują grupę badanych kobiet pod względem doświadczenia cielesności po operacji?

Metoda:
W celu zbadania sposobu doświadczania swojego ciała przez kobiety po operacji piersi zastosowano Kwestionariusz Ja cielesne (J-C) autorstwa Beaty Miruckiej (2005). Analizie poddano wyniki kwestionariusza uzyskane od 50 kobiet. Wyniki porównano z grupą kontrolną kobiet zdrowych. Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem pakietu IBM SPSS Statistics, wersja 24, z jednoczynnikową analizą wariancji (ANOVA).

Wyniki:
Istotne różnice uzyskano pomiędzy całą grupą kobiet po operacji piersi, niezależnie od techniki operacyjnej i grupą kontrolną w trzech aspektach kwestionariusza J-C: akceptacja ciała, manifestowanie kobiecości i doświadczanie intymności.

Wnioski:
Operacyjne leczenie raka piersi pozostaje w istotnym związku ze sposobem przeżywania swojego ciała, wyrażonym w trzech wymiarach Ja cielesnego badanych kobiet.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top