PL EN
ARTICLE
Nawykowe samouszkodzenia a Ja cielesne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 
2
Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 05-03-2015
 
 
Data akceptacji: 26-05-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Olga Sakson-Obada   

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, ul Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):43-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena różnic w zakresie Ja cielesnego i progów bólu między osobami okaleczającymi się w powtarzalny sposób a tymi, u których nie stwierdza się takich zachowań.

Metoda:
Badanych wyłoniono w badaniu przesiewowym oraz w ramach doboru celowego (grupa badawcza składała się z 34 - 29 kobiet i 5 mężczyzn osób a grupa kontrolna z 32 - 28 kobiet i 4 mężczyzn). W badaniu wykorzystano autorski Kwestionariusz Napięciowy oraz Inwentarz Pytań Dotyczących Samouszkodzeń. Wspomniane narzędzia służyły do oceny obecności i okoliczności samouszkodzeń. Zastosowano także pomiar aparaturą typu Temptest (ocena wrażliwości na ból) oraz Kwestionariusz Ja cielesnego.

Wyniki:
Osoby nawykowo okaleczające się cechują się wyższymi wskaźnikami dezadaptacyjności Ja cielesnego, niż osoby z grupy kontrolnej. W grupie badawczej stwierdzono zakłócenia w takich aspektach Ja cielesnego jak: percepcja doznań, interpretacja oraz regulacja emocji i potrzeb fizycznych, stosunek emocjonalny do ciała oraz poczucie tożsamości cielesnej. Kobiety okaleczające się miały wyższy próg bólu, niż kobiety z grupy kontrolnej zaś mężczyźni okaleczający się byli bardzie wrażliwi na ból niż ci, którzy nie podejmują samouszkodzeń. Ten ostatni rezultat należy traktować z ostrożnością ze względu na małą liczebność grupy mężczyzn.

Wnioski:
Przeprowadzone badania pozwalają przyjąć, że nieprawidłowości w obrębie aspektu osobowości jakim jest Ja cielesne, stanowi istotny czynnik ryzyka dla podjęcia powtarzalnych samouszkodzeń. Obniżony próg bólu u mężczyzn dokonujących samookaleczeń, w zestawieniu z podwyższonym próg bólu u kobiet okaleczających się jest wynikiem zaskakującym, który domaga się potwierdzenia w dalszych badaniach.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top