PL EN
ARTICLE
Rozpowszechnienie samouszkodzeń dokonywanych przez młodzież w wieku od 16 do 19 lat
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie
 
2
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
 
3
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
 
4
Zakład Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data nadesłania: 14-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-12-2014
 
 
Data akceptacji: 09-01-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Beata Pawłowska   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):29-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była ocena rozpowszechnienia dokonywania samouszkodzeń wśród młodzieży w wieku od 16 do 19 roku życia oraz wskazanie zmiennych demograficznych, wybranych zmiennych środowiskowych i zachowań ryzykowanych współwystępujących z dokonywaniem samouszkodzeń przez badanych.

Metoda:
Grupa badana i metoda: Badaniami objęto 5 685 osób: dziewcząt i chłopców, w wieku od 16 do 19 roku życia. W pracy zastosowano Ankietę własnej konstrukcji.

Wyniki:
Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice między liczbą młodzieży dokonującej i niedokonującej samouszkodzeń, która stosuje środki psychoaktywne, dokonuje prób samobójczych, upija się, ucieka z domu, zgłasza konflikty z rodzicami, doświadcza przemocy ze strony rodziców i rówieśników oraz informuje o uzależnieniu od alkoholu członka rodziny.

Wnioski:
1. Samouszkodzeń dokonuje 14% badanej młodzieży w wieku od 16 do 19 roku życia, istotnie więcej dziewcząt niż chłopców. 2. Istotnie więcej młodzieży dokonującej niż niedokonującej samouszkodzeń informuje o stosowaniu środków psychoaktywnych, upijaniu się, planach samobójczych, dokonywaniu prób samobójczych, ucieczkach z domu, zaniedbywaniu nauki oraz częściej spożywa alkohol. 3. Istotnie więcej badanej młodzieży dokonującej niż niedokonującej samouszkodzeń wychowuje się w rodzinie niepełnej, informuje o uzależnieniu od alkoholu członka rodziny, konfliktach z rodzicami i doświadczanej ze strony rodziców i rówieśników przemocy psychicznej i fizycznej. Istotnie więcej dziewcząt dokonujących niż niedokonujących samouszkodzeń doświadczało przemocy seksualnej. 4. Dokonywanie samouszkodzeń przez badaną młodzież współwystępuje z czynnikami motywującymi do tego rodzaju zachowań: poczuciem bezradności, odrzucenia, osamotnienia, poczuciem winy, złości, impulsywnością, chęcią zemsty, trudnościami w nauce, nieporozumieniami z rodzicami i rówieśnikami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top