PL EN
ARTICLE
Aspekty psychologiczno-społeczne uczestnictwa żołnierzy Wojska Polskiego w misjach bojowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 05-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-03-2017
 
 
Data akceptacji: 04-07-2017
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Zabielska   

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Żołnierska, 48, 71-210 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):873-886
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Służba polskich żołnierzy na misjach poza granicami kraju rozpoczęła się w roku 1953. Wieloletnie doświadczenie, zarówno polskiej armii jak i wojsk innych państw, pokazuje, iż przebywanie w rejonie misji ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne żołnierzy. Celem badań była analiza aspektów psycho-społecznych związanych z uczestnictwem żołnierzy Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa.

Metoda:
Badaniami objęto grupę 102 żołnierzy służących w Jednostce Wojskowej Nr 4092 w Wałczu, Jednostce Wojskowej Nr 4094 w Wałczu oraz żołnierzy służących oraz uczestników kursów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wszyscy badani to weterani misji poza granicami państwa. W badaniach posłużono się metodą metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystano trzy standaryzowane narzędzia badawcze: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Skalę Depresji Becka oraz autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Badania wykazały zależności pomiędzy poziomem lęku u żołnierzy-weteranów misji poza granicami kraju, a silnymi stresorami pola walki, działaniu jakich byli poddani, oraz ich sytuacją rodzinną i nieinstytucjonalnymi metodami wsparcia psychicznego, jakie otrzymywali w czasie pobytu w rejonie delegowania. W toku badań wyodrębniono czynnik, który przyczynia się do poczucia niezrozumienia żołnierzy przez bliskich po powrocie do kraju.

Wnioski:
Wyższy poziom lęku występuje u żołnierzy, którzy w czasie misji odczuwali zagrożenie życia. Posiadanie dzieci jest czynnikiem zwiększającym poziom lęku u weteranów misji poza granicami kraju. Regularny kontakt żołnierzy z rodziną pozostawioną w kraju wiąże się z niższym poczuciem lęku.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top