PL EN
ARTICLE
List do Redakcji. Nowa ocena trafności Krótkiej Skali Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby: Wersja dla Schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
II Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw
2
Psychiatric Day Ward, Masovian Brodno Hospital in Warsaw
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Kokoszka   

II Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, Polska
Data nadesłania: 06-05-2015
Data akceptacji: 06-05-2015
Data publikacji: 30-06-2015
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):649–652
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Obserwacje kliniczne wskazujące na większą trafność Krótkiej Skali Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby. Wersja dla Schizofrenii, niż podana w opublikowanym jej opisie [1]. Narzędzie to stosowane jest w badaniach. Poczucie wpływu na przebieg schizofrenii wykazuje umiarkowane związki ze społecznym funkcjonowaniem i stosowaniem się do zaleczeń lekarskich. Okoliczności te skłoniły do ponownej oceny trafności omawianej skali.

Materiał i metody:
Zastosowano bardziej szczegółową, niż w poprzednim badaniu skalę oceny wypełnianą przez sędziów kompetentnych, którzy lepiej znali aktualny stan pacjentów, niż psychiatrzy prowadzący rutynowe leczenie, którzy pełnili funkcję sędziów kompetentnych w poprzednim badaniu. Badaniami objęto 59 osób ze schizofrenią; 27 kobiet i 32 mężczyzn, w wieku od 22-72 lat (śr = 40,69; SD = 11,85).

Wyniki:
Uzyskano znacznie wyższą, niż w pierwszym badaniu trafność mierzoną współczynnikiem korelacji Spearmana pomiędzy wynikami krótkiej skali poczucia wpływu na przebieg schizofrenii a wynikami sędziów kompetentnych - rho Spearmana = 0,56, w porównaniu z r Pearsona = 0,45 w pierwszym badaniu.

Wnioski:
Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby: Wersja dla Osób ze Schizofrenią ma stosunkowo dobrą trafność, jak na krótką skalę.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674