PL EN
ARTICLE
Mineralizacja kości i ocena densytometryczna złamań kręgosłupa u kobiet po upływie 6–21 lat od pojawienia się objawów jadłowstrętu psychicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
4
Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 
5
II Zakład Radiologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
6
Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 22-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-05-2016
 
 
Data akceptacji: 13-05-2016
 
 
Data publikacji online: 30-04-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Gabriela Jagielska   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):231-246
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Podjęto próbę oceny mineralizacji kości i częstości złamań u kobiet, które w okresie dorastania były leczone z powodu jadłowstrętu psychicznego ( j.p.).

Metoda:
47 kobiet (wiek 20-36,8lat) zbadano ponownie po 6,33-21,2latach od pojawienia się objawów j.p. U 46 kobiet zbadano gęstość mineralną kości (BMD) całego szkieletu, kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej, bliższego końca kości udowej oraz dokonano densytometrycznej oceny złamań kręgosłupa (VFA). Oznaczenia BAP, P1NP, CTX, estradiolu, testosteronu, kortyzolu, IGF-1, leptyny, DHEA-S wykonano u 45 kobiet uczestniczących w obecnym badaniu. Aktualne wyniki BMD porównano z dostępnymi wynikami z okresu hospitalizacji.

Wyniki:
Obecnie obniżone BMD (Z-score<-1) w którejkolwiek z badanych lokalizacji występowało u 28 z 46 kobiet (w tym Z-score<-2 u 5-ciu). U 11 z 12-tu kobiet z obniżonym w okresie hospitalizacji BMD całego szkieletu obecnie wyniki mieściły się w granicach normy. W zakresie kręgosłupa lędźwiowego normalizacja lub poprawa wyników wystąpiła odpowiednio u 5 i 6 z 15-tu kobiet. Podwyższone stężenie/aktywność markerów tworzenia kości P1NP i BAP stwierdzono obecnie odpowiednio u 27 (60%) i 28 kobiet (62,2%). U 7 (15,5%) kobiet stwierdzono jednocześnie podwyższone stężenie markera resorpcji kości (CTX). Podczas okresu obserwacji nie zaobserwowano występowania złamań osteoporotycznych oraz złamań kręgosłupa metodą VFA.

Wnioski:
Pomimo wczesnego rozpoczęcia i dobrych wyników leczenia j.p. w okresie dorastania obniżone BMD występowało obecnie u 60,9% kobiet. Podczas obserwacji w większości przypadków obserwowano znaczącą poprawę lub normalizację wcześniej obniżonych wyników BMD całego szkieletu i kręgosłupa lędźwiowego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top