PL EN
Postawy rodzicielski a nasilenie cech osobowości borderline: mediacyjna rola samokontroli i integracji tożsamości
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 15-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-06-2021
 
 
Data akceptacji: 03-07-2021
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Kwapis   

Akademia Ignatianum w Krakowie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):179-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest ustalenie związku między postawami rodzicielskimi, samokontrolą, integracją tożsamości a cechami zaburzenia osobowości borderline (ZOB) w nieklinicznej próbie osób dorosłych, a także określenie roli samokontroli i integracji tożsamości jako predyktorów ZOB oraz jako potencjalnych mediatorów związku postaw rodzicielskich z cechami ZOB.

Metoda:
Badania zostały przeprowadzone z udziałem 162 osób dorosłych pochodzących z populacji ogólnej, które wypełniały Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc) Plopy, podskalę Kwestionariusza Styl Życia 05/SK Trzebińskiej, podskalę „Integracja Tożsamości” Wielowymiarowego Kwestionariusza Samooceny MSEI autorstwa O’Brien i Epsteina w polskiej adaptacji Fecenec oraz Skalę Samokontroli (SCS) autorstwa Tangney i in. w adaptacji Kwapisa i Bartczuka.

Wyniki:
Otrzymane wyniki wskazują na istotne korelacje samokontroli i integracji tożsamości z postawami rodzicielskimi (z wyjątkiem postawy nadmiernie ochraniającej obojga rodziców), a także ujemne korelacje zarówno integracji tożsamości, jak i samokontroli z nasileniem cech ZOB. Zgodnie z wyniki uzyskanymi za pomocą modelowania strukturalnego, niekonsekwentna postawa matki i integracja tożsamości mają wyłącznie bezpośredni wpływ na cechy ZOB, natomiast nadmiernie wymagająca postawa matki i samokontrola wpływają na nasilenie tych cech jedynie pośrednio. Niekonsekwentna postawa ojca wywiera na cechy ZOB wpływ zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Mediatorami związku nadmiernie wymagającej postawy matki i niekonsekwentnej postawy ojca z cechami ZOB są samokontrola i integracja tożsamości. Wpływ samokontroli na nasilenie cech ZOB jest zapośredniczony przez integrację tożsamości.

Wnioski:
Postawy rodzicielskie matki i ojca mają związek z samokontrolą, integracją tożsamości i nasileniem cech ZOB. Samokontrola i integracja tożsamości są mediatorami wpływu wybranych postaw rodzicielskich na nasilenie cech ZOB.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top