PL EN
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych ze schizofrenią o wczesnym początku
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii w Sosnowcu
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
4
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
5
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
6
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
7
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 26-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-04-2022
 
 
Data akceptacji: 03-05-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Adam Wichniak   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):675-695
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wczesne zachorowanie na schizofrenię (przed 18 r.ż.) jest związane z wyższym niż w przypadku osób dorosłych ryzkiem opóźnionej lub niewłaściwej diagnozy, cięższym przebiegiem choroby, zwiększoną wrażliwością na działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych. Celem pracy jest przedstawienie zaleceń na temat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych na schizofrenię o wczesnym początku, przygotowanych na podstawie przeglądu literatury i konsensusu grupy ekspertów zajmujących się leczeniem schizofrenii. Formalne kryteria, których spełnienie wymagane jest do postawienia diagnozy schizofrenii, są takie same u dzieci i u dorosłych. Schizofrenia o wczesnym początku wymaga starannego różnicowania z zaburzeniami afektywnymi jedno i dwubiegunowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeniami lękowymi. Ocena diagnostyczna w kierunku zaburzeń psychotycznych konieczne jest także w przypadku występowania zaburzeń zachowania, zachowań niszczycielskich i agresji oraz samouszkodzeń. Podstawową formą leczenia schizofrenii jest leczenie farmakologiczne, które jest stosowane w leczeniu ostrych epizodów, leczeniu podtrzymującym - zapobieganiu nawrotom. Stosowanie interwencji farmakologicznych u dzieci i młodzieży jedynie w celu zmniejszenie ryzyka rozwoju psychozy nie jest jednak zasadne. Leki przeciwpsychotyczne istotnie różnią się profilem tolerancji, ale też skutecznością kliniczną. Leki przeciwpsychotyczne II generacji zarejestrowane do leczenia schizofrenii o wczesnym początku – arypiprazol, lurazydon i paliperydon umożliwiają jej skuteczne i bezpieczne leczenie. Niezbędnym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego są interwencje pozafarmakologiczne, które powinny być dostosowane do wieku pacjenta, jego możliwości poznawczych, fazy choroby, a także potrzeb całej rodziny.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top