PL EN
Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku - badanie EZOP Polska
 
Więcej
Ukryj
1
Prof. dr hab. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
2
erownik: dr n. hum. J. Moskalewicz, Zakład Badań Nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN
 
3
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 
4
Dyrektor Instytutu: prof. dr. hab. n. med. M. J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 
5
_, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 
 
Data nadesłania: 26-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-08-2014
 
 
Data akceptacji: 01-09-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Piotrowski   

Prof. dr hab. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu, Wyb. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):15-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W artykule zaprezentowano rozpowszechnienie powszechnie występujących zaburzeń psychicznych(CMD) według klasyfikacji DSM-IV, podczas całego życia (LT), na podstawie oceny reprezentatywnej grupy 10081 Polaków w wieku od 18 do 64 lat.

Metoda:
Komputerowa wersja narzędzia CIDI 3.0 została zaadoptowana zgodnie z protokołem WMH. Badanie zostało przeprowadzone przez certyfikowanych i nadzorowanych ankieterów.

Wyniki:
Wśród 18 CMD najwyższe rozpowszechnienie dotyczyło nadużywania alkoholu, które częściej rozpoznawano u mężczyzn (18,6%) niż u kobiet (3,3%), (p<0,01). Drugie rozpowszechnienie dotyczyło ataków paniki, a różnice pomiędzy wskaźnikami dla kobiet (8,5%) i dla mężczyzn (3,9%) były istotne (p<0,01). Podobnie, depresja blisko dwukrotnie częściej, występowała u kobiet (4,0%) niż u mężczyzn (1,9%), (p<0,01). Wyższe wskaźniki rozpowszechnienia dotyczyły kobiet z diagnozą: uogólnione zaburzenie lękowe, agorafobia, zaburzenie paniczne, fobia specyficzna (p<0,01) oraz dystymia (p<0,05). Wśród mężczyzn częściej stwierdzano nadużywanie alkoholu oraz uzależnienie od alkoholu i substancji (p<0,01) a także występowanie hipomanii (p<0,05). Dla większości z analizowanych zaburzeń wyższe wskaźniki rozpowszechnienia, z różnicami istotnymi statystycznie pomiędzy wartościami odnosiły się do wyższych przedziałów wiekowych. Natomiast w przypadku fobii społecznej i fobii specyficznych, nadużywania substancji wskaźnik rozpowszechnienia był najwyższy wśród mężczyzn z najniższego przedziału wiekowego. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie hipomanii w poszczególnych przedziałach wiekowych zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Wnioski:
Wskaźniki rozpowszechnienia uzyskane w badaniu EZOP Polska różnią się od wskaźników rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych opisywanych wcześniej w innych krajach. Niższe wartości odnosiły się do rozpowszechnienia zaburzeń afektywnych oraz niektórych zaburzeń lękowych. Jedynie nadużywanie alkoholu rozpoznano częściej niż w pozostałych badaniach o zbliżonej metodologii za wyjątkiem Ukrainy, gdzie rozpowszechnienie tego zaburzenia było na zbliżonym poziomie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top