PL EN
Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku - badanie EZOP Polska
 
Więcej
Ukryj
1
Prof. dr hab. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
2
erownik: dr n. hum. J. Moskalewicz, Zakład Badań Nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN
3
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
4
Dyrektor Instytutu: prof. dr. hab. n. med. M. J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
5
_, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Patryk Piotrowski   

Prof. dr hab. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu, Wyb. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska
Data nadesłania: 26-06-2014
Data ostatniej rewizji: 31-08-2014
Data akceptacji: 01-09-2014
Data publikacji: 24-02-2015
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):15–27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W artykule zaprezentowano rozpowszechnienie powszechnie występujących zaburzeń psychicznych(CMD) według klasyfikacji DSM-IV, podczas całego życia (LT), na podstawie oceny reprezentatywnej grupy 10081 Polaków w wieku od 18 do 64 lat.

Metoda:
Komputerowa wersja narzędzia CIDI 3.0 została zaadoptowana zgodnie z protokołem WMH. Badanie zostało przeprowadzone przez certyfikowanych i nadzorowanych ankieterów.

Wyniki:
Wśród 18 CMD najwyższe rozpowszechnienie dotyczyło nadużywania alkoholu, które częściej rozpoznawano u mężczyzn (18,6%) niż u kobiet (3,3%), (p<0,01). Drugie rozpowszechnienie dotyczyło ataków paniki, a różnice pomiędzy wskaźnikami dla kobiet (8,5%) i dla mężczyzn (3,9%) były istotne (p<0,01). Podobnie, depresja blisko dwukrotnie częściej, występowała u kobiet (4,0%) niż u mężczyzn (1,9%), (p<0,01). Wyższe wskaźniki rozpowszechnienia dotyczyły kobiet z diagnozą: uogólnione zaburzenie lękowe, agorafobia, zaburzenie paniczne, fobia specyficzna (p<0,01) oraz dystymia (p<0,05). Wśród mężczyzn częściej stwierdzano nadużywanie alkoholu oraz uzależnienie od alkoholu i substancji (p<0,01) a także występowanie hipomanii (p<0,05). Dla większości z analizowanych zaburzeń wyższe wskaźniki rozpowszechnienia, z różnicami istotnymi statystycznie pomiędzy wartościami odnosiły się do wyższych przedziałów wiekowych. Natomiast w przypadku fobii społecznej i fobii specyficznych, nadużywania substancji wskaźnik rozpowszechnienia był najwyższy wśród mężczyzn z najniższego przedziału wiekowego. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie hipomanii w poszczególnych przedziałach wiekowych zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Wnioski:
Wskaźniki rozpowszechnienia uzyskane w badaniu EZOP Polska różnią się od wskaźników rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych opisywanych wcześniej w innych krajach. Niższe wartości odnosiły się do rozpowszechnienia zaburzeń afektywnych oraz niektórych zaburzeń lękowych. Jedynie nadużywanie alkoholu rozpoznano częściej niż w pozostałych badaniach o zbliżonej metodologii za wyjątkiem Ukrainy, gdzie rozpowszechnienie tego zaburzenia było na zbliżonym poziomie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674