PL EN
ARTICLE
Wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej serią bodźców na jakość snu chorych na depresję
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
2
II Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
3
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 22-11-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-01-2017
 
 
Data akceptacji: 15-01-2017
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Maria Antczak   

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):845-857
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna serią bodźców (ang. repetitive transcranial magnetic stiumlation – rTMS) poprawia nastrój u chorych na depresję. Obecne badanie miało odpowiedzieć na pytanie czy rTMS wpływa także na bezsenność towarzyszącą depresji.

Metoda:
Zbadano 13 chorych (średni wiek 50,6 ±13,9; 11 kobiet) z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nawracających i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Chorzy zostali poddani dwudziestu, codziennym sesjom rTMS nad okolicą kory przedczołowej grzbietowo-bocznej po stronie lewej (ang. dorsolateral prefrontal cortex – DLPFC) o częstotliwości 10Hz. Efekt stymulacji mierzono za pomocą Skali Ogólnej Oceny Klinicznej (ang. Clinical Global Impression – CGI), 21-punktowej Skali Depresji Hamiltona (ang. 21-item Hamilton Depression Rating Scale - HDRS), Ateńskiej Skali Bezsenności (ang. Athens Insomnia Scale AIS) oraz za pomocą dzienniczka snu i badania aktygraficznego.

Wyniki:
Po rTMS obserwowano istotny spadek punktacji w CGI, w generalnej punktacji HDRS oraz w punktach HDRS dotyczących jakości snu. AIS wykazała trend w kierunku redukcji liczby punktów. Nie obserwowano zmian w zakresie dzienniczka snu i aktygrafii.

Wnioski:
Badanie potwierdziło korzystny wpływ rTMS na nastrój w depresji. Pozostałe wyniki sugerują, że rTMS o wysokiej częstotliwości nad lewą DLPFC nie wykazuje znacznego wpływu na jakość snu u chorych na depresję. Dodatkowe metody terapeutyczne lub modyfikacja protokołu rTMS powinny zostać rozważone celem poprawy bezsenności u chorych z depresją.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top