PL EN
ARTICLE
Odwracalna afazja po leczeniu kwetiapiną – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Krakowie
 
2
Indywidualna Praktyka Lekarska
 
 
Data nadesłania: 19-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-11-2019
 
 
Data akceptacji: 11-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szczygieł-Pilut   

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Krakowie.
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1001-1008
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kwetiapina jest pochodną benzotiazepiny zaliczaną do atypowych leków neuroleptycznych, która w chorobie Parkinsona znajduje zastosowanie w przypadku współistniejących objawów psychotycznych. Chociaż lek jest dobrze tolerowany jego zastosowanie zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku może wiązać się z różnymi działaniami niepożądanymi. Celem pracy było ustalenie związku pomiędzy wystąpieniem afazji czuciowo – ruchowej u chorego z chorobą Parkinsona i współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi a stosowaniem kwetiapiny. Przedstawiamy przypadek 64 – letniego chorego z rozpoznaną chorobą Parkinsona i współistniejącymi zaburzeniami zachowania w czasie snu REM (RBD) potwierdzonymi w badaniu polisomnograficznym, u którego zastosowanie w terapii dodanej z powodu zaburzeń psychotycznych kwetiapiny (w dawce 50 mg/ dobę) spowodowało wystąpienie zaburzeń mowy o typie afazji mieszanej czuciowo- ruchowej. Afazja wystąpiła w czwartej dobie od rozpoczęcia leczenia atypowym neuroleptykiem. W badaniu MRI głowy nie stwierdzono ,,świeżego'' niedokrwienia mózgowia. W badaniu video- eeg nie zarejestrowano ogniskowego stanu padaczkowego. Całkowite wyleczenie nastąpiło po odstawieniu kwetiapiny. W związku z powyższym jako przyczynę ogniskowych zaburzeń neurologicznych przyjęto efekt uboczny leczenia kwetiapiną.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top