PL EN
ARTICLE
Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed sp. z o.o., s. k w Gdańsku
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
3
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
 
4
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
5
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
6
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Departament Analiz i Strategii
 
7
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
8
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 
 
Data nadesłania: 16-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-06-2019
 
 
Data akceptacji: 13-06-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kucharska   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):877-895
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
. W Polsce, jak do tej pory, nie prowadzi się w populacji ogólnej systematycznych badań epidemiologicznych dotyczących zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, jak również nie funkcjonuje rejestr przeznaczony dla zaburzeń psychicznych. Celem opracowania jest analiza wszystkich sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń psychiatrycznych, udzielonych dzieciom i młodzieży, w latach 2010-2016.

Metoda:
Punktem wyjścia opracowania jest opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia raport pt. Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych. W pracy poddano analizie wszystkie świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży w latach 2010-2016. W celu dokonania tej analizy wybrano siedem największych pod względem liczby pacjentów grup zaburzeń psychicznych wg ICD-10 u dzieci i młodzieży.

Wyniki:
W latach 2010-2016 wzrosła liczba pacjentów poniżej 18 r.ż. korzystających ze świadczeń psychiatrii wieku rozwojowego, jak również liczba świadczeń w niemal każdym z poddanych analizie zakresów. Stwierdzono niezwykle wysoki wzrost świadczeń realizowanych w trybie doraźnym w Izbie Przyjęć / SOR, przy bardzo niewielkim udziale świadczeń realizowanych w środowisku domowym pacjenta. W sprawozdanych świadczeniach, w prawie wszystkich analizowanych grupach zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, odnotowano większą liczbę chłopców, jak również mieszkańców miasta. Jedynie w grupie zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną daje się zauważyć nieznacznie większą liczebność dziewcząt.

Wnioski:
W latach 2010-2016 zaobserwowano wzrost zarejestrowanej chorobowości w populacji rozwojowej oraz wzrost liczby świadczeń w niemal każdym z poddanych analizie zakresów. Wysoki wzrost świadczeń realizowanych w trybie doraźnym w Izbie Przyjęć / SOR oraz niewielki udział świadczeń realizowanych w środowisku domowym pacjenta wskazuje na znaczną rozbieżność między potrzebami a dostępnością zasobów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top