PL EN
Ocena wpływu zmian sposobu żywienia na wybrane parametry u osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w całodobowym DPS. Cz. 3: Wpływ zmian w sposobie żywienia na wybrane wskaźniki zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
2
Specjalista ds. żywienia, Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły, Szczecin
 
 
Data nadesłania: 28-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2022
 
 
Data akceptacji: 18-11-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Dziaduch   

Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1195-1211
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było sprawdzenie, czy i na ile zmiany sposobu żywienia wpływają na wybrane wskaźniki zdrowia, w tym na samopoczucie.

Metoda:
Badaniami, które trwały 3 lata, objęto 52 osoby przewlekle chore psychicznie. Pomiary siły chwytu ręcznego (HGS) w układzie „przed” i „po” korekcie żywienia przeprowadzano przy użyciu dynamometru gruszkowego SaehanTM, pomiary ciśnienia tętniczego krwi przy użyciu ciśnieniomierza firmy Omron. Ocenę samopoczucia, przy użyciu Przymiotnikowej Skali Nastroju UMACL. Na podstawie analizy dokumentacji medycznej, w pracy ujęto również: liczbę infekcji górnych dróg oddechowych, ilość zachowań autoagresywnych/agresywnych oraz częstotliwość pobytu mieszkańców wyjątkowo napastliwych/pobudzonych w szpitalu.

Wyniki:
Zmiany sposobu żywienia znalazły odbicie we wzroście wartości siły chwytu ręcznego szczególnie u kobiet; obniżeniu lub normalizacji ciśnienia tętniczego krwi do wartości prawidłowych lub zalecanych; obniżeniu Pobudzenia Napięciowego, któremu towarzyszyły wzrost Pobudzenia Energetycznego i Tonu Hedonistycznego przekładających się na poprawę samopoczucia i nastroju; spadek liczby epizodów agresji/samoagresji i związanej z tym hospitalizacji.

Wnioski:
Zmiany w sposobie żywienia spowodowały zmniejszenie ilości marnowanego przez pensjonariuszy jedzenia, wzrost siły chwytu ręcznego oraz poprawę samopoczucia i nastroju przekładających się na spadek liczby epizodów agresji/samoagresji i związanej z tym hospitalizacji oraz poprawę wartości ciśnienia tętniczego krwi i zmniejszenie liczby uciążliwych nieżytów górnych dróg oddechowych, co sumarycznie zmniejszyło liczbę i ilość ordynowanych leków.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top