PL EN
Ocena wpływu zmian sposobu żywienia na wybrane parametry u osób przewlekle psychicznie chorych, przebywających w całodobowym DPS. Cz. 2: Wpływ zmian w sposobie żywienia na parametry antropometryczne i skład ciała
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
2
Specjalista ds. żywienia, Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły, Szczecin
 
3
Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
4
Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 09-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-05-2021
 
 
Data akceptacji: 11-05-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Dziaduch   

Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1365-1380
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było sprawdzenie, czy i na ile zmiany sposobu żywienia przekładają się na zmiany wartości parametrów antropometrycznych i skład ciała.

Metoda:
Badaniami objęto 52 osoby przewlekle chore psychicznie. Badania antropometryczne wykonano techniką martinowską, dwukrotnie, przed i po roku od wprowadzonej korekty diety. Bezpośrednio po wykonaniu pomiarów przeprowadzano badanie składu ciała, metodą bioimpedancji BIA, w układzie tetragonalnym, przy użyciu aparatu Bodystad ®1500MDD.

Wyniki:
Zmiany sposobu żywienia znalazły odbicie w istotnym obniżeniu masy ciała, wartości wskaźnika BMI i zmniejszeniu obwodu bioder u kobiet ze schizofrenią oraz istotnym wzroście wartości wskaźnika WHR u mężczyzn z grupy z innymi schorzeniami. Analiza wartości wskaźnika BMI wykazała wzrost odsetka kobiet i mężczyzn z normowagą w grupie chorych na schizofrenię oraz zmniejszenie odsetka niedożywionych kobiet i mężczyzn oraz wzrost odsetka osób z normowagą w grupie z innymi chorobami. Analiza składu ciała badanych wykazała korzystne zmiany w postaci wzrostu zawartości i odsetka beztłuszczowej masy ciała i wody oraz obniżenia zawartości i odsetka tkanki tłuszczowej w obu grupach. Zmiany te były istotne tylko u mężczyzn z grupy chorych z innymi schorzeniami i dotyczyły wzrostu zawartości beztłuszczowej masy ciała.

Wnioski:
Zmiany w sposobie żywienia sprzyjały utracie masy ciała u osób z nadwagą i otyłych. Towarzyszyły jej zmiany wartości badanych wskaźników. Zmianom ulegał również skład ciała. Polegał on na rzeczywistym obniżeniu zawartości tłuszczu w ciele, przy braku zmian zawartości beztłuszczowej masy ciała i/lub wody. U osób z niedożywieniem lub niską masą ciała, zmiany w sposobie żywienia sprzyjały poprawie staniu odżywienia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top