PL EN
REVIEW
Choroba afektywna dwubiegunowa a tożsamość. Przegląd piśmiennictwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 24-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-04-2018
 
 
Data akceptacji: 06-06-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Dyga   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):691-707
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł powstał z zamiarem wypełnienie luki w polskim piśmiennictwie psychiatrycznym, w którym nie znalazło się dotąd miejsce na analizę fenomenu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) pod kątem konsekwencji, jakie może ona mieć dla tożsamości osób nią dotkniątych. W tym celu, i w związku z nieobecnością badań w warunkach polskich, podjęto próbę odnalezienia wszystkich dotychczasowych doniesień na ten temat w anglojęzycznych czasopismach fachowych i monografiach. W rezultacie dokonano szczegółowego opisu i opatrzono komentarzem pięć gruntownych badań o zasadniczo jakościowym charakterze. Jakkolwiek „tożsamość” operacjonalizowana była w każdym z nich nieco odmiennie, to każdorazowo odpowiadała pytaniu „kim jestem?”, zarówno pod względem fenomenologicznym, przejawiającym się najczęściej w utracie poczucia ciągłości, jak i poznawczym, związanym z kluczowymi elementami obrazu siebie. Przedstawione badania ujawniły szereg zagrożeń dla tożsamości, mniej lub bardziej specyficznych dla ChAD. Charakter tych badań nie pozwala na generalizację ich wyników, ani na odpowiedź na pytanie o skalę zjawiska. Z drugiej strony, względne podobieństwo tych wyników ujawnia niedostrzegane dotąd trudności, potencjalnie częste i istotne dla bardziej całościowego rozumienia i terapii osób z diagnozą ChAD, dla której implikacje zestawiono w końcowej części tekstu.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top