PL EN
Poczucie obciążenia opieką wśród opiekunów rodzinnych: psychometryczne właściwości polskiej wersji Zarit Burden Interview
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej
 
 
Data nadesłania: 02-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-04-2023
 
 
Data akceptacji: 05-04-2023
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Szatkowska   

Katedra Psychologii Klinicznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):51-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem prezentowanego badania była ocena rzetelności, trafności i struktury wewnętrznej polskiej wersji skali Zarit Burden Interview (ZBI).

Metoda:
W badaniu wzięło udział 504 pełnoletnich polskich opiekunów rodzinnych (małżonków, rodziców, dzieci i innych członków rodziny) osób przewlekle chorych.

Wyniki:
Polska wersja Zarit Burden Interview wykazała dobre właściwości psychometryczne. Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła obecność struktury trójczynnikowej II rzędu, model okazał się dość dobrze dopasowany do danych (CFI = 0.941, TLI = 0.931, SRMR = 0.045, RMSEA = 0.061). Wyniki analizy trafności teoretycznej z wykorzystaniem wersji Skali Wypalenia dla opiekunów (SWS) oraz Kwestionariusza Oceny Odporności (KOP-26) również okazały się satysfakcjonujące. Współczynnik α Cronbacha dla wyniku ogólnego obciążenia opieką wyniósł 0.91; dla poszczególnych podskal - Negatywny obraz pacjenta 0.85; Frustracje 0.82 i Straty 0.85.

Wnioski:
Polska wersja skali Zarit Burden Interview może być wykorzystana jako rzetelne i trafne narzędzie diagnostyczne do pomiaru obciążenia wśród opiekunów osób przewlekle chorych. Analiza jakościowa treści odpowiedzi pozwala również zidentyfikować obszary wymagające realizacji działań z zakresu wsparcia psychologicznego dla badanych opiekunów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top