PL EN
Polska wersja Skali Depresji Lęku i Stresu (DASS-42) – adaptacja i normalizacja
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Psychologii Zdrowia
 
2
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Psychologii Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 08-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-08-2022
 
 
Data akceptacji: 29-08-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Załuski   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):63-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była polska adaptacja i wstępna normalizacja Skali Depresji, Lęku i Stresu wersja 42 (Depression Anxiety Stress Scale – 42; DASS-42).

Metoda:
Badanie przeprowadzono w grupie 1021 respondentów (625 kobiet i 396 mężczyzn), w wieku: 18-83 lata (M = 30.67; SD = 13.25). Była to grupa niekliniczna. Drugą grupą utworzyło 49 pacjentów psychiatrycznych (28 kobiet i 21 mężczyzn), w wieku: 22-76 lat (M = 49,40 SD = 13,34). Rzetelność DASS-42 została oszacowana za pomocą współczynników: α Cronhacha oraz współczynnika korelacji wewnątrzklasowej (ICC).

Wyniki:
W próbie nieklinicznej współczynnik α Cronhacha przyjął wartość 0,93 pkt. dla podskali depresji, 0,89 pkt. dla podskali lęku, 0,92 pkt. dla podskali stresu oraz 0,96 pkt. dla wyniku ogólnego DASS-42. Współczynniki korelacji wewnątrzklasowej przyjęły wartości zadowalające, pomiędzy 0,37 a 0,49 pkt. Pacjenci psychiatryczni uzyskali wyniki istotnie wyższe (p < 0.001) od osób zdrowych we wszystkich podskalach kwestionariusza oraz wyniku ogólnym. Jest to wskaźnik dobrej trafności równoczesnej narzędzia. Wielkość efektu różnic dla wszystkich wskaźników kwestionariusza była duża (0,96 < d < 1,44). Wyniki uzyskane przez zdrowe kobiety i zdrowych mężczyzn różniły się od siebie, natomiast wiek nie zróżnicował osób badanych. Skala stenowa została opracowana z uwzględnieniem płci respondentów.

Wnioski:
Uzyskano wyniki potwierdzające zadowalające właściwości psychometryczne polskiej wersji kwestionariusza DASS-42. Narzędzie to może być przydatne do użycia w badaniach przesiewowych w grupach osób zdrowych i pacjentów psychiatrycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top