PL EN
ARTICLE
Demograficzne, kliniczne i psychologiczne czynniki wpływające na zaprzestanie aktywności seksualnej przez pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 06-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-06-2015
 
 
Data akceptacji: 26-06-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Maria A. Sobczak   

Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi, Armii Krajowej13, 95-100 Zgierz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):197-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Aktywność seksualna stanowi ważny aspekt zdrowia, rzutujący istotnie na samoocenę jakości życia. Celem pracy była analiza powrotu do aktywności seksualnej pacjentów z IHD po hospitalizacji związanej z diagnostyką inwazyjną naczyń wieńcowych oraz identyfikacja czynników predysponujących do zaprzestania aktywności seksualnej.

Metoda:
Retrospektywnej analizie poddano 98 pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. Oceniano zarówno czynniki demograficzne, kliniczne jak i psychologiczne. Do oceny psychologicznej wykorzystano: Skalę Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Skalę Akceptacji Choroby oraz kwestionariusz do oceny jakości życia EuroQol-5D.

Wyniki:
Zaprzestanie aktywności seksualnej po hospitalizacji w celu wykonania diagnostyki inwazyjnej naczyń wieńcowych dotyczyło blisko 1/3 pacjentów z IHD w obserwacji 6-miesięcznej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w odsetkach pacjentów aktywnych seksualnie i z zaprzestaniem aktywności ze względu na płeć, natomiast młodsi pacjenci rzadziej zaprzestawali aktywności seksualnej (p=0,0056). Pacjenci dalej aktywni seksualnie odczuwali istotnie niższy poziom lęku jako cecha (p=0,0003) i jako stan (p=0,001). Pacjenci dalej aktywni seksualnie istotnie lepiej akceptowali chorobę (p=0,002) w chwili zakończenia hospitalizacji indeksowej, oraz odczuwali istotnie mniejsze natężenie depresji (p=0,02).

Wnioski:
Zaprzestanie aktywności seksualnej przez pacjentów z IHD po hospitalizacji związanej z koronarografią wiąże się z wiekiem, pozostawaniem poza związkiem, otyłością, niższą jakością życia, depresją, wyższym natężeniem lęku, niższą akceptacją choroby. Niedocenianie lub pomijanie przez lekarzy sfery zdrowia seksualnego pacjentów hospitalizowanych z powodu IHD, wpływa na powrót do aktywności seksualnej pacjentów. Pacjenci z IHD, którzy podczas hospitalizacji odbyli rozmowę z lekarzem na temat wpływu choroby kardiologicznej oraz przebytego inwazyjnego zabiegu na funkcjonowanie seksualne, częściej wracają do aktywności seksualnej w obserwacji 6-miesięcznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top