PL EN
ARTICLE
Depresja z cechami atypowymi w różnych rodzajach zaburzeń afektywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
2
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 06-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-05-2015
 
 
Data akceptacji: 31-05-2015
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Łojko   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):827-838
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena nasilania objawów atypowych w różnych rodzajach zaburzeń depresyjnych przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza dla objawów depresji atypowej.

Metoda:
Do badań zakwalifikowano 70 pacjentów z rozpoznaniem epizodu depresji w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających, 54 pacjentów z rozpoznaniem epizodu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz 58 pacjentów z rozpoznaniem dystymii. Do oceny stopnia nasilenia poszczególnych objawów atypowych stworzono specjalny kwestionariusz. W każdej grupie diagnostycznej połowa z badanych miała prawidłową masę ciała, a połowa miała nadwagę lub otyłość (BMI>25).

Wyniki:
Osoby z różnymi rodzajami depresji nie różniły się statystycznie istotnie między sobą pod względem czynników klinicznych i demograficznych. Bardziej nasilone u kobiet były takie objawy depresji atypowej, jak nadmierne łaknienie, przyrost masy ciała i uczucie paraliżu ołowianego. W grupie depresji w przebiegu ChAD istotnie częściej wystąpiły nadmierna senność (w porównaniu z dystymią) i uczucie paraliżu ołowianego (w porównaniu z depresją okresową i dystymią). U chorych z nadmierną masą ciała nasilenie objawów atypowych korelowało wprost proporcjonalnie ze wskaźnikiem masy ciała i nasileniem depresji mierzonym w skali Hamiltona. W grupie tej wszystkie badane objawy depresji atypowej wystąpiły istotnie częściej u chorych na depresję w przebiegu ChAD.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na częstsze występowanie objawów depresji atypowej w ChAD w porównaniu z depresją okresową nawracającą i dystymią. Mogą również wskazywać na istnienie wzajemnej zależności między objawami depresji atypowej, choroby afektywnej dwubiegunowej i otyłości.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top