PL EN
ARTICLE
Elektywne cięcie cesarskie ze wskazań psychiatrycznych – analiza zjawiska, opis dwóch przypadków oraz rekomendacje kliniczne
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
2
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski WUM
 
3
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN
 
 
Data nadesłania: 13-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-05-2015
 
 
Data akceptacji: 07-05-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Holka-Pokorska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatrii, Sobieskiego, 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):357-373
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Dotychczas nie opracowano w Polsce standardów dotyczących sposobów rozwiązania ciąży u pacjentek z zaburzeniami psychicznymi. Najczęstsze rozpoznanie psychiatryczne omawiane w polskim piśmiennictwie w kontekście wskazań do rozwiązania ciąży za pomocą elektywnego cięcia cesarskiego stanowi tokofobia. W ostatnich badaniach potwierdzono, że lęk przed porodem, w nasileniu, które wymagało interwencji medycznej stanowi istotny predyktor wystąpienia depresji poporodowej. W innych badaniach wykazano, że porody zabiegowe w trybie nagłym powodują długo utrzymujące się objawy stresu pourazowego. Celem niniejszego opracowania jest omówienie uwarunkowań różnych zaburzeń psychicznych, które mogą stanowić psychiatryczne wskazania do planowego ukończenia ciąży poprzez cięcie cesarskie.

Metoda:
Przeglądu literatury dokonano za pośrednictwem bazy MEDLINE w oparciu o słowa kluczowe ‘mental health, mode of delivery, caesarean section, psychiatric indications for caesarean section’. W analizie uwzględniono w pierwszej kolejności prace dotyczące badań populacyjnych oraz prace istotne z punktu widzenia ewentualnych decyzji klinicznych dotyczących ustalania psychiatrycznych wskazań do cięcia cesarskiego.

Wyniki:
Psychiatryczne wskazania dotyczące preferowanego rodzaju porodu ustalane są indywidualnie. Opierają się głównie na ocenie zdolności współpracy pacjentki z zaburzeniami psychicznymi z personelem położniczym, podczas porodu siłami natury. Drugi obszar wskazań psychiatrycznych warunkujących sposób rozwiązania ciąży dotyczy sytuacji występowania silnego lęku przed porodem, który wpływa na konieczność konsultacji psychiatrycznej w ostatnim trymestrze ciąży lub w okresie okołoporodowym.

Wnioski:
Prowadzenie ciąży kobiet z objawami zaburzeń psychicznych wymaga ścisłej współpracy położników z psychiatrami wyspecjalizowanymi w tematyce zaburzeń psychicznych związanych ze stanem somatycznym. Współpraca powinna prowadzić do wyważonego postępowania mającego na celu zapobieganie zarówno położniczym, jak i psychiatrycznym powikłaniom podczas prowadzenia ciąży i porodu kobiet z objawami zaburzeń psychicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top