PL EN
Cztery miary przestrzegania zaleceń u chorych po przebytym epizodzie psychotycznym - porównanie
 
Więcej
Ukryj
1
I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 21-05-2013
 
 
Data akceptacji: 12-07-2013
 
 
Data publikacji: 26-09-2013
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Wciórka   

I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, al. Sobieskiego 9, 02-997 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(5):759-773
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Realizowanie zaleceń lekarskich wpływa na wyniki leczenia zaburzeń psychicznych. Celem pracy było porównanie przydatności czterech miar oceny przestrzegania zaleceń.

Metoda:
Zbadano 103 osoby po przebytym kryzysie psychotycznym (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne). Porównywano przestrzeganie zaleceń psychofarmakoterapeutycznych oceniane za pomocą prostych skal: 5-przedziałowej POP (ocena pacjenta), 7-przedziałowej POK (ocena klinicysty) oraz 2 popularnych, złożonych kwestionariuszy: „Inwentarza postawy wobec leku” (DAI-10) i „Skali oceny wypełniania zaleceń lekowych” (MARS). Krzywej ROC użyto do analizy czułości i swoistości przewidywania prostych ocen klinicysty lub pacjenta za pomocą wyników DAI-10 i MARS.

Wyniki:
Odsetek pacjentów realizujących zalecenia wahał się od 42,8% do 62% (20,4-26,2% przy zaostrzonych kryteriach). W uproszczeniu można uznać, że w okresie miesiąca poprzedzającego hospitalizację około połowa badanych respektowała zalecenia. POK wykazywało silniejszą korelację (0,50) z POP (POP) niż z ocenami wg DAI-10 (0,30) czy MARS (0,36). POP słabo korelowała z oceną wg DAI-10 (0,23) i MARS (0,32). Korelacja między MARS a DAI-10 była wysoka (0,67) a ich rzetelność (współczynnik α Cronbacha ) umiarkowanie przekraczała poziom uważany za satysfakcjonujący (DAI-10: α=0,76) lub zbliżała się do niego (MARS: α=0,61). Pole pod krzywą (AUC) dla DAI i dla MARS wskazuje na ich porównywalną i nieprzypadkową (p<0,005) wartość diagnostyczną. Wyniki DAI i MARS przekraczające 7,5 punkta wykazują optymalna relację czułości i swoistości w przewidywania oceny klinicysty i pacjenta.

Wnioski:
Około połowa badanych (co czwarty z nich w przypadku mocniejszych wymagań) przestrzegała zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Korelacja pomiędzy kwestionariuszowymi ocenami respektowania zaleceń jest stosunkowo wysoka, pozostałe dwa użyte narzędzia korelują słabiej. DAI-10 i MARS wykazują umiarkowaną rzetelność, czułość i swoistość.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top