PL EN
ARTICLE
Zaburzenia nastroju oraz funkcji poznawczych w przebiegu narastającej niepełnosprawności u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Neurofizjologii Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Radomsku
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży, Pracownia Neurofizjologii
 
 
Data nadesłania: 03-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-02-2019
 
 
Data akceptacji: 07-02-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Hübner   

Pracownia Neurofizjologii Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Radomsku
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):289-302
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Była nim ocena występowania zaburzeń nastroju pod postacią depresji oraz zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu narastającego upośledzenia funkcji ruchowych na przestrzeni półrocznej obserwacji pacjentów z SLA.

Metoda:
Badaniem objęto 20 osób (5 kobiet, 15 mężczyzn), 10 osób z postacią opuszkową SLA i 10 osób z postacią kończynową SLA. Pacjentów badano trzykrotnie w odstępach 3 miesięcy na przestrzeni półrocza. Oceniano sprawność fizyczną, funkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne. Do oceny sprawności posłużono się testem kreskowania Miry Stambak oraz 10-metrowym testem marszowym. Oceny funkcji poznawczych dokonano za pomocą przesiewowego testu psychometrycznego zwanego DemTect. Do diagnozy zaburzeń depresyjnych wykorzystano skalę depresji Becka (BDI).

Wyniki:
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że upośledzonej sprawności fizycznej towarzyszy zaburzenie funkcji poznawczych, z tendencją do progresji tych zmian na przestrzeni półrocza. Zaburzenia depresyjne również wykazywały związek z niepełnosprawnością motoryczną, jednak ich nasilanie miało charakter przemijający w czasie trwania SLA.

Wnioski:
1. Stopniowo narastający ubytek neuronów ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego znajduje odzwierciedlenie w upośledzeniu sprawności fizycznej u pacjentów z SLA. 2. Nasilanie się zaburzeń funkcji poznawczych towarzyszy narastającej niepełnosprawności fizycznej. 3. Narastanie zaburzeń depresyjnych w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego ma charakter przemijający.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top