PL EN
ARTICLE
Percepcja objawów z dolnego odcinka dróg moczowych (Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) przez lekarzy psychiatrów
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Urologii, UJ Collegium Medicum
 
2
Department of Urology, Jewish General Hospital, McGill University, Montreal, Canada
 
3
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
4
Wydział Lekarski, UJ Collegium Medicum
 
5
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, UJ Collegium Medicum
 
6
Oddział Urologii, Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Krosno, Polska
 
7
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, UJ Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 03-04-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-05-2017
 
 
Data akceptacji: 01-06-2017
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Mikolaj Przydacz   

Department of Urology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow, Poland Department of Urology, Jewish General Hospital, McGill University, Montreal, Canada, ul. Grzegorzecka 18, 31-531 Krakow, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):963-978
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Objawy z dolnego odcinka dróg moczowych (lower urinary tract symptoms – LUTS) są powszechne i związane są z wysokimi kosztami leczenia. Liczne badania wykazały ich negatywny wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia pacjentów, jak również na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Równoczesne występowanie LUTS oraz objawów psychiatrycznych jest częste i zostało opisane przez psychiatrów, urologów oraz ginekologów, jednak percepcja objawów z dolnego odcinka dróg moczowych przez lekarzy psychiatrów na nie została jak dotąd przeanalizowana.

Metoda:
Opracowaną ankietę składającą się z 31 pytań dotyczących percepcji LUTS przez lekarzy psychiatrów, wysłano pocztą elektroniczną do lekarzy zarejestrowanych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Internetowa platforma SurveyMonkey została użyta jako miejsce do zbierania i przechowywania odpowiedzi.

Wyniki:
Dziewięćset pięćdziesiąt trzech lekarzy psychiatrów wypełniło kwestionariusz. Większość badanych stwierdziła, że jedynie ,,okazjonalnie” pyta swoich pacjentów o zaburzenia związane oddawanie moczu. Ankietowani oszacowali częstość zaburzeń oddawania moczu u swoich pacjentów jako ,,umiarkowanie częste” dolegliwości, występujące u ,,10-30%” chorych. Odnotowano jednak rozbieżności pomiędzy różnymi podgrupami ankietowanych. Ponadto, uzyskane odpowiedzi wskazują, że psychiatrzy mogą być nie w pełni świadomi wpływu swojego leczenia (psychoterapii/farmakoterapii) na poprawę LUTS. Większość ankietowanych nie zauważa również związku pomiędzy progresją choroby psychicznej a nasileniem LUTS.

Wnioski:
Percepcja objawów z dolnego odcinka układu moczowego przez lekarzy psychiatrów wydaje się być ograniczona. Edukacja oraz informowanie lekarzy psychiatrów na temat wpływu LUTS może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów, ich rokowania oraz długoterminowej opieki.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top