PL EN
ARTICLE
Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Oddział Kliniczny Urologii
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 14-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-08-2018
 
 
Data akceptacji: 30-08-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii UJCM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):939-953
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była ocena nasilenia objawów z dolnego odcinka układu moczowego (LUTS) w zależności od nasilenia objawów psychopatologicznych u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych.

Metoda:
Zbadano 102 pacjentów (43 mężczyzn, 59 kobiet) w wieku 20-67 lat (M = 46,1) leczonych z powodu depresji. Objawy depresyjne oceniano za pomocą Skali Oceny Depresji Hamiltona (HDRS) oraz Inwentarza Samooceny (QIDS-SR). LUTS zbadano za pomocą Międzynarodowej Skali Punktowej Objawów Towarzyszących Chorobom Prostaty (IPSS). W celu analizy wpływu prezentowanych objawów, zarówno urologicznych, jak i psychiatrycznych, na jakość życia badanych osób badanych wykorzystano 30-itemowy Kwestionariusz Ogólnego Zdrowia (GHQ-30).

Wyniki:
Średni wynik IPSS u kobiet był istotnie wyższy niż u mężczyzn (9,59 vs 6; p = 0,04). Pacjenci cierpiący na depresję ocenianą za pomocą QIDS-SR mieli istotnie wyższe wyniki w IPSS (9,76 vs 4,1; p = 0,002). Nasilenie wszystkich LUTS ocenianych za pomocą IPSS korelowało z wynikiem QIDS-SR u badanych mężczyzn (p <0,05). U kobiet całkowity wynik IPSS korelował z wynikiem QIDS-SR (p <0,05) i globalnym wynikiem GHQ-30 (p <0,05). Zaobserwowano wiele innych znaczących (p <0,05) korelacji między IPSS a wartością niektórych pozycji GHQ-30 zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

Wnioski:
LUTS występują powszechnie wśród pacjentów z depresją. Istnieje korelacja między nasileniem objawów depresyjnych a LUTS. LUTS wpływa na jakość życia i dobrostan oraz powoduje znaczne cierpienie u pacjentów z depresją. Współwystępowanie LUTS i depresji powinno zwrócić uwagę zarówno psychiatrów, jak i urologów, skłaniając do wzmocnienia interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. Dalsze badania prospektywne i kohortowe są niezbędne, aby poszerzyć wiedzę na temat zależności między LUTS a depresją.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top