PL EN
ARTICLE
Podwyższone stężenie hydroksylaktamu hemopyrolu u psychotycznych sprawców czynów szczególnie agresywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
Pracownia Analiz Toksykologicznych, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
 
3
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Gostynin
 
4
Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 20-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-11-2016
 
 
Data akceptacji: 04-12-2016
 
 
Data publikacji online: 18-06-2017
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Gosek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):413-423
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Hydroksylaktam hemopyrolu (HPL) jest produktem ubocznym biosyntezy porfiryn, mogącym mieć destrukcyjny wpływ na zachowanie. Pierwsze doniesienia o wpływie podwyższonego stężenia HPL na występowanie zachowań agresywnych pojawiły się w latach 60 tych XX wieku. Kolejne badania przynosiły sprzeczne wyniki i nie wyjaśniały w pełni znaczenia i możliwej roli HPL w patogenezie występowania zachowań agresywnych. W naszym badaniu postawiliśmy hipotezę, że podwyższone stężenie HPL może korelować z występowaniem zachowań szczególnie agresywnych u psychotycznych pacjentów ośrodków psychiatrii sądowej.

Metoda:
Analiza stężenia HPL w próbkach moczu 36 chorujących na zaburzenia psychotyczne mężczyzn, u których występowały zachowania szczególnie agresywne. Grupę kontrolną stanowiło 22 mężczyzn, dobranych pod względem wieku do grupy badanej.

Wyniki:
Zaobserwowano istotne statystycznie różnice stosunku HPL/kreatynina pomiędzy grupą badaną i grupą kontrolną.

Wnioski:
Zastosowano z sukcesem autorską metodę oznaczenia HPL w moczu, opracowaną dla potrzeb badania. Uzyskane wyniki wskazują, że w grupie pacjentów u których występowały zachowania szczególnie agresywne, skorygowany poziom HPL jest wyższy niż w grupie osób nie przejawiających zachowań szczególnie agresywnych. Omówiono możliwe przyczyny podwyższenia stężenia HPL. Dalsze badania są konieczne aby ustalić przyczyny oraz implikacje kliniczne podwyższenia stężenia HPL w tej grupie pacjentów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top