PL EN
ARTICLE
Negatywne zdarzenia z dzieciństwa jako moderator związku reaktywności emocjonalnej i występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w grupie nieklinicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Wydział Psychologii UW
 
2
Mind&Fieldwork Research Sp. z o.o.
 
 
Data nadesłania: 08-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-03-2015
 
 
Data akceptacji: 12-03-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Łukasz Dragan   

Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii, Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):95-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W badaniu podjęto próbę potwierdzenia roli reaktywności emocjonalnej i negatywnych zdarzeń z dzieciństwa dla kształtowania się zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz określenie zakresu interakcji pomiędzy tymi czynnikami.

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 430 osób. Nasilenie reaktywności emocjonalnej określano przy wykorzystaniu Kwestionariusza FCZ-KT Zawadzkiego i Strelaua, występowanie negatywnych zdarzeń z dzieciństwa zaś przy pomocy Kwestionariusza Dzieciństwa Hardta. Występowanie zaburzeń lękowych i depresyjnych badano z zastosowaniem wywiadu ustrukturyzowanego WHO-CIDI ver. 3.0. Związek pomiędzy zmiennymi analizowano za pomocą modelu regresji logistycznej.

Wyniki:
Zaobserwowano moderującą rolę liczby negatywnych zdarzeń z dzieciństwa dla relacji między reaktywnością emocjonalną a występowaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych. W grupie osób z dużym poziomem czynnika zdarzeń negatywnych nie zaobserwowano takiej relacji dla obydwu grup zaburzeń. Przy niskim i średnim poziomie moderatora stwierdzono odmienne powiązania dla zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Wnioski:
Uzyskane rezultaty tylko częściowo dają się tłumaczyć w ramach modelu temperamentalnego czynnika ryzyka. Odmienny wzorzec zależności między nasileniem cechy temperamentu a występowaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych występujący w zależności od liczby raportowanych zdarzeń negatywnych może wynikać z efektu kumulacji negatywnych konsekwencji doświadczeń tego typu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top