PL EN
ARTICLE
Polska adaptacja i walidacja Skali mentalizacji (MentS) – samoopisowego narzędzia do pomiaru mentalizowania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 
 
Data nadesłania: 31-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-05-2020
 
 
Data akceptacji: 14-07-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Monika Olga Jańczak   

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1257-1274
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badania miały na celu ustalenie rzetelności, struktury czynnikowej i trafności Skali Mentalizacji (Mentalization Scale, MentS) – samoopisowego narzędzia do pomiaru mentalizacji.

Metoda:
Zbadano dwie grupy osób. Pierwsza grupa (N = 202) to studenci poznańskich uczelni wyższych, druga grupa (N = 229) składała się z osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, o zróżnicowanym wykształceniu. Wykorzystano kwestionariusze: Skala Mentalizacji, Kwestionariusz Zaburzenia Osobowości Borderline, Skala Doświadczeń w Bliskich Związkach – ECR-R, skrócona wersja inwentarza osobowości International Personality Item Pool NEO Personality Inventory, Skrócona Skala Ilorazu Empatii i Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej - Cechy.

Wyniki:
Analiza rzetelności wykazała wysoką spójność wewnętrzną wszystkich trzech podskal MentS, a przeprowadzona analiza czynnikowa pozwoliła na potwierdzenie trójczynnikowej struktury kwestionariusza. Mentalizacja mierzona kwestionariuszem MentS wykazała pozytywny związek z konstruktami pokrewnymi: empatią i inteligencją emocjonalną. Trafność MentS potwierdzają także uzyskane związki mentalizacji z przywiązaniem, cechami borderline i wymiarami osobowości oraz obserwowane różnice międzypłciowe

Wnioski:
Weryfikacja zakładanych w badaniu hipotez prowadzi do konkluzji o wysokiej wartości psychometrycznej polskiej wersji Skali Mentalizacji (MentS) - nowego narzędzia do pomiaru mentalizacji, które może być wykorzystywane do szybkiego, ale jednocześnie wielowymiarowego pomiaru mentalizacji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top