PL EN
Polskie badania nad Kwestionariuszem Oceny Wrażliwości na Wstręt (QADS).
 
Więcej
Ukryj
1
Prof. dr hab. A. Kiejna, Katedra i Klinika Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
2
Dr hab. A. Oleszkowicz, Instytut Psychologii UW we Wrocławiu
 
3
Dr n. med. H. Flisiak-Antonijczuk, Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu
 
4
Dr K. Dudek, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej UM we Wrocławiu
 
5
Dr K. Sutkowski, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UM we Wrocławiu
 
6
dr hab. n. med. prof. nadzw. T. Gaszyński, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UM w Łodzi
 
7
Dr hab. n. med. D. Zyśko, Zakład Ratownictwa Medycznego we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 31-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-10-2014
 
 
Data akceptacji: 16-11-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Monika Szewczuk - Bogusławska   

Prof. dr hab. A. Kiejna, Katedra i Klinika Psychiatrii UM we Wrocławiu, ul. Wańkowicza 14, 54-622 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):145-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wstręt jako jedna z podstawowych emocji jest przedmiotem badań psychologicznych i psychiatrycznych. Do oceny nasilenia emocji wstrętu powstało kilka narzędzi kwestionariuszowych, których wartość psychometryczną testowano w różnych badaniach. Celem badania była ocena wskaźników psychometrycznych Kwestionariusza Oceny Wrażliwości na Wstręt , który jest polską adaptacją narzędzia opracowanego w Niemczech (Questionnaire for the Assesment of Disgust Sensivity).

Metoda:
Kwestionariusz Oceny Wrażliwości na Wstręt wypełniło 820 osób, w tym 631 kobiet (76,8%) i 189 mężczyzn (23%) w wieku od 18 do 69 roku życia (średnia = 27,7). Kwestionariusz podzielony jest na 3 podskale: Wstręt Podstawowy, Wstręt Zwierzęcej Natury oraz Wstręt Zakażenia/Interpersonalny. Kwestionariusz zawiera łącznie 37 stwierdzeń , w których nasilenie uczucia wstrętu oceniane jest na pięciopunktowej skali Likerta (od 1 do 5).

Wyniki:
Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła zasadność wyróżnienia trzech podskal: Wstręt Podstawowy, Wstręt do Natury Zwierzęcej oraz Wstręt Zakażenia/Interpersonalny. Inne wskaźniki psychometryczne narzędzia są także zgodne z wersją oryginalną (wysokie interkorelacje między podskalami, wysoka rzetelność). Współczynnik rzetelności ( Cronbacha) w polskiej wersji osiągnął zbliżoną wartość do wersji oryginalnej, zarówno w odniesieniu do całego testu ( Cronbacha = 0,94) jak i dla poszczególnych podskal – co świadczy o wysokiej spójności tego narzędzia.Kobiety charakteryzowały się wyższym poziomem wstrętu niż mężczyźni.

Wnioski:
Wskaźniki psychometryczne polskiej wersji są zadowalające, aby rekomendować to narzędzie do badań naukowych i diagnostycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top