PL EN
Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania i ich rodzicami a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
2
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
3
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 30-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2014
 
 
Data akceptacji: 11-05-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Wojciech Pilecki   

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Street, Code City, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):789-808
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza powiązań oceny relacji w rodzinach pochodzenia rodziców z oceną j rodziny prokreacyjnej dokonaną przez nich samych oraz ich córki cierpiące na zaburzenia odżywiania.

Metoda:
Badano 54 pacjentki z anoreksją restrykcyjną, 22 z anoreksją żarłoczno-wydalającą, 36 z bulimią, dwie grupy kontrolne: 36 pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi, 85 uczennic. Badaniem objęci byli również rodzice pacjentek. Zastosowano Skalę Rodziny Pochodzenia oraz Kwestionariusz Oceny Rodziny

Wyniki:
Ocena rodziny prokreacyjnej dokonana przez matki skorelowana była z ich oceną własnej rodziny generacyjnej oraz oceną własnej rodziny generacyjnej dokonaną przez ich mężów. Ocena rodziny prokreacyjnej dokonana przez ojców skorelowana była jedynie z ich oceną rodzin pochodzenia. Ocena rodziny pochodzenia dokonana przez pacjentki z diagnozą zaburzeń odżywania się, zwłaszcza bulimii, skorelowana była jedynie z oceną rodziny pochodzenia dokonaną przez ich ojców. Ostatnia zależność nie wystąpiła w grupach kontrolnych

Wnioski:
Przeprowadzone badania wskazują na powiązanie doświadczeń z rodzin pochodzenia z bieżącym funkcjonowaniem rodziny. Pokazują wpływ doświadczeń transgeneracyjnych ojców na percepcję relacji rodzinnych córek z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top